โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 9 ธันวาคม 2021

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง กนช. เดินหน้า 9 มาตรการแก้ภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนท้องถิ่น

,

‘พล.อ.ประวิตร’ สั่ง กนช. เดินหน้า 9 มาตรการแก้ภัยแล้ง เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนท้องถิ่น บริหารจัดการน้ำหนุนเกษตร

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 4/2564 โดยมีดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนท์ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมกนช. ในวันนี้ มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 9 มาตรการ ได้แก่ 1.เร่งกักเก็บน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3. ปฏิบัติการเติมน้ำ 4.กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 5.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6.เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ 7.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 8.ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ 9.สร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 3,321 ไร่ ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยให้ ส.ป.ก. และกรมพัฒนาที่ดิน เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ และเร่งวางแผนการดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ เนื่องจากมีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งยังเห็นชอบ

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าการได้มาซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำฯ จากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การคัดเลือกมีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยเริ่มดำเนินการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกลุ่มน้ำในเดือนมกราคม 65 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในเดือนมีนาคม 65 ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำได้ดำเนินการคัดเลือกครบถ้วนทุกลุ่มน้ำแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐและ อปท.พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี ก่อนเสนอกนช. และครม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

การขับเคลื่อนการถ่ายโอนโครงการขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยหน่วยงานราชการสามารถถ่ายโอนแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ซ่อมแซมแซมแล้วให้แก่ อปท. นำไปบริหารจัดการเองได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ซ่อมแซมแล้วไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรการฤดูแล้งที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ล่วงหน้า ในส่วนแผนงาน/โครงการใดที่ยังติดขัดปัญหาและอุปสรรค ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามระเบียบที่ถูกต้อง พร้อมจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านน้ำบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ที่สำคัญยังได้สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฤดูฝนปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเสนอ กนช. พิจารณาต่อไปด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก

,

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก – ตรวจเยี่ยม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หาแนวทางปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เมื่อเร็วๆนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส.ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา เพื่อกักเก็บน้ำ ให้พี่น้องประชาชนได้ทำการเกษตร รวมถึงพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อน ของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณตรงข้าม อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณ พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นำคณะตรวจสอบพื้นที่

นอกจากนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส. ยังได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพแวดล้อม หมู่ 8 บ้านโคกกรวด บริเวณร้านค้า ริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อน พร้อมกับดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนของพี่น้องประชาชน ตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

ส.ส. วัฒนา ลำปาง เขต 4 พปชร. มอบน้ำเพื่อบริโภคให้กับ รพ. เกาะคา

,

ส.ส.วัฒนา ลำปาง เขต 4 พปชร. มอบน้ำเพื่อบริโภคให้กับรพ.เกาะคา ส่งต่อธารน้ำใจอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน 1,000 ขวด

เมื่อเร็วๆ นี้ ส.ส. วัฒนา สิทธิวัง พร้อมทีมงานคุณสายพิน สันทัด ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต4 จังหวัดลำปาง พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลเกาะคาเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับบุคคลากรทางสาธารณสุข พร้อมแจกจ่ายให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวอำเภอเกาะคาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยเช่นกัน

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#โควิด-19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

ส.ส.เร่งติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชย เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

,

ผนึกพลัง ส.ส.เร่งติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายเชิงชาย ชาลีจันทร์ ส.ส. เขต 2 จ.ชัยภูมิ พร้อมนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ และนาย วัฒนา ช่างเหลา ส.ส. เขต 2 จ.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับ นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ไปติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวนมาก โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องเงื่อนเวลาการลงทะเบียนปลูก-ขุด มันสำปะหลัง ทั้งนี้ ทางกรมการค้าภายใน ได้รับเรื่องและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกไม่นานนี้

“ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ก่อนหน้านี้ ผมและคณะเคยไปยื่นเรื่องนี้ไว้ ” ส.ส.เชิงชาย กล่าว

#พร้อมเสมอเจอตัวง่าย
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พัชรินทร์” เสนอเพิ่มไฟส่องสว่างพื้นที่เปลี่ยวห่วงความปลอดภัยของปชช.

,

“ส.ส. พัชรินทร์” เสนอเพิ่มไฟส่องสว่างพื้นที่เปลี่ยวห่วงความปลอดภัยของปชช.
เร่งสนง.เขตปทุมวันพิจารณาปักเสาไฟฟ้าใหม่ ลดก่ออาชญากรรมแหล่งมั่วสุม

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน-บางรัก-สาทร พรรคพลังประชารัฐ หารือที่ในประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน บริเวณริมทางเดินคลองแสนแสบ ไปยังสำนักงานเขตปทุมวัน ช่วยพิจารณาและแก้ไข เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยขอให้เร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อลดพื้นที่จุดเสี่ยง มืดเปลี่ยว และเป็นแหล่งมั่วสุม อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขั้นตอนของสำนักงานเขตปทุมวัน

นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน พบว่าเสาไฟฟ้าโน้มเอียง จำนวน 2 ต้น ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยหารือในสภาฯ ไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใดๆ ซึ่งปัจจุบันเสาไฟฟ้าทั้งสองต้นนี้เริ่มโน้มเอียงลงมามากกว่าเดิม กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยและสัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว จึงอยากหารือท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในอนาคต

#พัชรินทร์ซำศิริพงษ์
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

“ดูแลทุกข์ สุข ประชาชน” ส.ส. ประทวน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ

,

“ดูแลทุกข์ สุข ประชาชน” ส.ส. ประทวน นำคณะฝ่ายปกครองท้องถิ่น เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ พร้อมหน้ากากอนามัย ให้ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พปชร.จ.ลพบุรี พร้อมด้วย สท.ขวัญชัย จำนงค์สาร และทีมผู้ช่วย ส.ส. ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และท้องที่ นำโดย นายสุรศักดิ์ เจิมสม นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระยาเดินธง นายชาตรี ชูจันทร์ กำนันตำบลพัฒนานิคม หมู่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1,2,3,4 และ11 หมู่ 12 พร้อมคณะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลพัฒนานิคม และทีม อสม ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบ “ถุงยังชีพ” พร้อมด้วย หน้ากากอนามัย ให้กับ “ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” จำนวน 248 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบ น้ำไหลหลาก และประสบปัญหา โรคโควิด-19 รวมถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นให้กับประชาชน “เป็นหนึ่ง ใน นโยบาย การดูแล ทุกข์ สุข ของประชน อย่างทั่วถึง”

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ทางกลุ่ม ปตท. ที่มอบ “ถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย มาให้ ทางอำเภอ ฝ่ายปกครอง อำเภอพัฒนานิคม เพื่อแจกให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

จากนั้น ยังได้เดินทาง ขึ้นเขาพระยาเดินธง สำรวจพื้นที่ หาข้อมูล ในการ พัฒนาส่งเสริม และ ผักดันให้ “เขาพระยาเดินธง” เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทาง “ด้านเศรษฐกิจ” ที่สำคัญให้กับพื้นที่ และของจังหวัดลพบุรี ต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

ส.ส. ภาคภูมิ เขต 3 จ.ตาก พปชร.เสนอ ก.แรงงาน เข้มนำเข้าต่างด้าว

,

ส.ส. ภาคภูมิ เขต 3 จ.ตาก พปชร.เสนอก.แรงงาน เข้มนำเข้าต่างด้าว
สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นหลังเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก ฝากไปยัง กระทรวงแรงงาน การนำเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากจังหวัดตากอยู่ติดกับชายแดน มีการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองจำนวนหลาย 10 คน มาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติลดลง จะต้องมีการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย โดยผ่านกระทรวงแรงงาน การกักตัว ก็จะช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เข้ามาภายในประเทศด้วยเช่นกัน

เรื่องที่สองของหารือไปยัง ศบค. ในการลดอัตราภาษีของจังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่จังหวัดเป็นเขตควบคุมสูงสุดพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และถึงแม้ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดให้เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากได้ เช่นร้านอาหาร ซึ่งในตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วและจะเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นดังนั้นจึงอยากฝากไปยัง ศบค.พิจารณาจังหวัดตาก ลดลำดับพื้นที่ดังกล่าวลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกครั้ง

ส่วนเรื่องสุดท้าย ตนขอฝากไปยัง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง คทช. ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตาก โดยเฉพาะ กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากร เพื่อพิจารณาเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นอยากให้กระทรวงทรัพยากร เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ที่รอเอกสารสิทธิ์ และส่วนที่เหลือ 75% เป็นพื้นที่ป่าไม้

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ร้อง กทม.สำนักงานสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น

,

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ร้อง กทม.สำนักงานสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น
หาจุดจอดรถดูดสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบปชช.ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าสามยอด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. กทม.เขต 1 พระนครป้อมปราบฯ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการร้องขอให้กรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมช่วยเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายจุดจอดรถดูดสิ่งปฏิกูลที่บริเวณอู่ทางเข้าสวนรมนีนาถ ด้านประตูสามยอด ซึ่งจุดนี้ จะมีประชาชนที่มารอใช้บริการรถไฟฟ้าที่บริเวณประตูดังกล่าว และรถที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลจอดพักทำให้มีกลิ่นเหม็นและมีน้ำปฏิกูล ไหล ออกมาส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เข้าสัญจรไปยังสถานีรถไฟฟ้า

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถดูดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องถัดมาจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน ที่เป็นกลุ่มไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งที่อยู่อาศัย ทำให้มีเสียงสะท้อนมาในการเข้าถึงการให้บริการสวัสดิการต่างๆจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึงเช่น ถังดับเพลิง ซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถังดับเพลิงจะสามารถติดตั้งให้เฉพาะชุมชนที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการที่ไม่ได้รับสิ่งของสนับสนุนอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มีการสนับสนุนเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเท่านั้น

“การหารือทั้งสองเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นอย่างเสมอภาคในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษี แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเช่นกัน” นางกานต์กนิษฐ์

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564