โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 ธันวาคม 2021

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด มุ่งสกัดกั้นโควิดรอบใหม่

,

“ส.ส. จองชัย” เสนอหน่วยงานรัฐออกมาตรการคนเข้าเมืองผิด กม.ด่วน มุ่งสกัดกั้นโควิดระลอก
โอมิคอนระบาดรอบใหม่ ควบคู่ช่วยเหลือคนเร่รอน

ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจจะกลับมาอีกครั้ง อยากให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เร่งออกมาตรการในการป้องกัน และเข้มงวดการเข้าออกประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทั้งจากทางบกและทางน้ำ รวมถึงกระบวนการค้ามนุษย์ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเร่งดำเนินการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมทั้งเฝ้าและสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศอย่าผิดกฎหมาย และกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

ทั้งนี้ ยังได้หารือเรื่องปัญหาคนไร้บ้านและคนเร่ร่อน ที่มีอาการป่วยทางจิต และใช้ชีวิตปะปนอยู่ในสังคม แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรี ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ให้ดำเนินการช่วยเหลือคนไร้บ้านและคนเร่ร่อนที่ป่วยทางจิต จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลเหล่านี้ โดยคำนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

‘บิ๊กป้อม’ คุมเข้มค้ามนุษย์ ดันไทยขึ้น เทียร์ 2 ในปี 65 ยกระดับความปลอดภัย

,

‘บิ๊กป้อม’ คุมเข้มค้ามนุษย์ ดันไทยขึ้น เทียร์ 2 ในปี 65 ยกระดับความปลอดภัยหนุนธุรกิจท่องเที่ยวคุ้มครองเด็ก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 4/2564 และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 6/2564

โดยที่ประชุม ปคม. ได้รับทราบความคืบหน้าและแนวทางจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายดอนเมือง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามข้อเสนอแนะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (TIP Report) นำเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลมาช่วยในกระบวนการคัดกรอง คัดแยกเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือ คุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รับทราบแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการ ASEAN-ACT ประจำปี 2565 และรายงานสถานะการเงิน การบริหารการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การประชุมฯ ครั้งนี้ เห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปี 2564 เพื่อเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้สหรัฐฯ ใช้ประเมินจัดระดับประเทศไทยในรายงาน TIP Report ปี 2565 เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อยึดทรัพย์อันได้มาจากการกระทำผิด เข้ากองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และให้สามารถนำเงินไปช่วยเหลือ เยียวยา และชดใช้ให้กับผู้เสียหายได้ รวมทั้ง หลักการให้พิจารณาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับข้อเสนอใน TIP Report และพันธกรณีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก (Child Safe Friendly Tourism Project) โดยมี พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลัก กรมการท่องเที่ยว และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นเลขานุการร่วม เพื่อบูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ NGOs ที่เกี่ยวข้อง สร้างมาตรการเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวที่ปกป้องและคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ กำหนดมาตรการจูงใจด้านภาษีแก่ภาคธุรกิจ และยกระดับจากโครงการนำร่องในภูมิภาคเป็นโครงการระดับประเทศ ลบภาพลักษณ์ SEX Tourism ผลักดันการท่องเที่ยวไทยเชิงคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับที่ประชุม ปกค.ได้รับทราบรายงานของสำนักคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด โครงการนำข้อมูลหรือสถิติคดีค้ามนุษย์มาวิเคราะห์ในการป้องกันและปราบปรามดำเนินคดีค้ามนุษย์ เพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รับทราบผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ที่หลอกคนไทยไปบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณีในประเทศปลายทางเพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังมิให้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หรือหลงเชื่อการชักชวนให้เข้าร่วมในการกระทำความผิดซ้ำเติมคนไทยด้วยกันเอง นอกจากนี้ เห็นชอบร่างหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระยะเร่งด่วน โดยมอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพจัดอบรม ร่วมกับโครงการ ASEAN-ACT และมูลนิธิ IJM และกำชับให้หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาฝึกอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ชำนาญการ/ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะใน TIP Report มีความก้าวหน้าทั้ง 15 ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) ในการคัดแยก ประเมินความช่วยเหลือ และออกใบรับรองผลกระทบทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2564 และจะเห็นผลชัดเจนในห้วงเวลาประเมินจัดลำดับเทียร์ค้ามนุษย์ในปี 2565

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอกำชับให้คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาด รวมทั้งเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และผลักดันให้ประเทศไทยขยับขึ้นเทียร์ 2 ตามเป้าหมายในปี 2565

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมพันธ์ฯ วอนรัฐบาล เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ

,

ส.ส. สัมพันธ์ฯ วอนรัฐบาลฯ เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

ถึงกรณีเหตุอุทกภัยน้ำท่วมบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุกำแพงกั้นแม่น้ำสุไหงโก-ลก แตก เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เพราะไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทัน ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป ด้วยความห่วงใยจาก… ส.ส. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (บีลา)

#เราจะผ่านวิกฤติไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน
#ขอเพียงรู้จักแล้วจะรักสสบีลา
#กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ
#สสบีลา #สสสัมพันธ์ #พปชร #พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส.กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ

,

“ส.ส. กทม.” พรรคพลังประชารัฐแสดงจุดยืน ดันร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดฯแก้ PM2.5 ดูแลปชช.

วันนี้(23 ธ.ค.64) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. เขต30 ในฐานะหัวหน้าภาค กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร และส.ส. พปชร.ต้องการแสดงจุดยืนในการยื่นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พปชร. กล่าวว่า การแสดงจุดยืนเพื่อเสนอยื่นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ… เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.เป็นการยืนยันว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน หากเกิดการละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดรัฐได้ 2.เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้ทำงานร่วมกัน จากเดิมกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน และขาดการมีส่วนร่วมจากปชช.และ 3.เพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่น (จังหวัด,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)สามารถจัดการปัญหาของตนเองได้โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วนกลาง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณแก่ประเทศ แต่เป็นการรวบรวมทุกหน่วยให้ทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการอากาศสะอาด

“โดยในครั้งนี้เราได้หยิบยกเอาร่างเดิมของภาคประชาชนมาแก้ไขปรับปรุงและได้ปรับชื่อ ร่างพรบอากาศสะอาดเป็น “ร่างพรบอากาศสะอาดเพื่อประชาชน” เพราะต้องการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ” น.ส. ภาดาท์กล่าว

นอกจากนี้ ส.ส. ภาดาท์ ยังได้หารือต่อประธานสภา ให้เสนอแนะหน่วยงานรับเรื่องไปพิจารณาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1. ขอให้พิจารณาเรื่อง พ.ร.บ.อากาศสะอาดอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการและบทลงโทษ และประกาศใช้ให้เร็วที่สุด 2. ขอให้ภาคขนส่งของรัฐนำร่อง เปลี่ยนรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาบ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เร็วที่สุด 3. กำหนดบทลงโทษที่หนัก โดยเฉพาะผู้ที่ลักลอบเผาป่า และ 4. สร้างแรงจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีอากาศที่สะอาดไว้ใช้หายใจต่อไป

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต

,

“ส.ส. นัทธี” ร่วมหารือรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการห้องพักรายเล็ก จ.ภูเก็ต หลังขาดสภาพคล่องจากผลกระทบโควิด19 หามาตรการเอกชนเข้าถึงแหล่งทุน

“ส.ส. นัทธี” แก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กในภูเก็ต ที่ยังไม่เข้าระบบในการมีใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพัก หลังสถานการณ์โควิด-19 เตรียมส่งผลักดันเข้าสู่รัฐสภาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของภูเก็ต

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส. ภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อหารือพิจารณาแนวทางด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็ก ร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ ห้องพักขนาดเล็ก หลังสิ้นสุดการผ่อนปรนมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือกฎหมาย ม.44 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการลงเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามเงื่อนไขต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขอใบอนุญาตและเข้าสู่ระบบได้ ประกอบกับการติดปัญหาด้วยข้อจำกัดต่างๆ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน, พระราชบัญญัติผังเมือง, พระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม, พระราชบัญญัติโรงแรม, กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่น

นายนัทธี กล่าวว่า เมื่อคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวสิ้นสุดลง ทำให้ผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กที่ต้องการเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์เงื่อนไขระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของจังหวัดภูเก็ต หรือ ระบบ SHA Plus ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการข้อใบอนุญาตประกอบกิจการ เมื่อไม่สามารถประกอบกิจการได้จึงยิ่งส่งผลให้ขาดรายได้และเงินทุนในการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้ตนเองจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันปัญหาดังกล่าวเข้าสู่สภา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยเร็วที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการห้องพักขนาดเล็กแล้ว ยังเป็นการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

,

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังประกาศยกเลิกมาตรการ
Test & GO เป็นการชั่วคราว

นางสาวพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีรัฐบาลได้ประกาศการระงับมาตรการ Test & Go เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโอไมครอน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาการประกาศมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ประกาศออกเป็นแบบกระทันหัน ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับมือ และหาทางออกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใม่ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจตามมา

#พิชชารัตน์เลาหพงศ์ชนะ
#สสบัญชีรายชื่อ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564