โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร

section-17132b2
สันติ พร้อมพัฒน์

รองหัวหน้าพรรค

ไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรค

ชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์

รองหัวหน้าพรรค

วิรัช รัตนเศรษฐ

รองหัวหน้าพรรค

ตรีนุช
เทียนทอง

รองหัวหน้าพรรค

ร.อ. ธรรมนัส
พรหมเผ่า

เลขาธิการพรรค

พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 

กรรมการบริหาร

ยงยุทธ
สุวรรณบุตร

กรรมการบริหาร

อรรถกร
ศิริลัทธยากร

กรรมการบริหาร

สกลธี ภัททิยกุล

กรรมการบริหารพรรค

บุญสิงห์
วรินทร์รักษ์

กรรมการบริหารพรรค

อภิชัย เตชะอุบล

กรรมการบริหารพรรค

อัครวัฒน์
อัศวเหม

กรรมการบริหารพรรค

บุญยิ่ง
นิติกาญจนา

กรรมการบริหารพรรค

ไผ่ ลิกค์

กรรมการบริหารพรรค

สุธรรม จริตงาม

กรรมการบริหารพรรค

กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์

กรรมการบริหารพรรค

กาญจนา จังหวะ

กรรมการบริหารพรรค