โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 22 ธันวาคม 2021

“พล.อ.ประวิตร”ถกคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติผ่านร่างธรรมนูญผังเมืองฉบับแรก

,

“พล.อ.ประวิตร”ถกคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติผ่านร่างธรรมนูญผังเมืองฉบับแรก กำหนดทิศทางทำผังเมืองสอดรับบริบทผังเมืองประเทศยึดประชาชนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะกรรมการฯได้เห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ซึ่งกรมฯจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมโดยได้รับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนกับงานผังเมืองผ่านการประชุม เชิงปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รายภาคครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นจึงได้สอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 500 หน่วยงาน/บุคคล และได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาวิเคราะห์กลั่นกรอง เพื่อให้เป็นธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่สอดคล้องกับบริบทด้านการผังเมืองของประเทศไทยมากที่สุด โดย (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักการเชิงนโยบาย 7 ข้อ หลักการพื้นฐาน 14 ข้อ และหลักการเชิงพื้นที่ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ ซึ่งจะได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจของตน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้จัดทำคู่มือประกอบธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองนี้ ต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผังเมืองอีกสองเรื่อง คือ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. … ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งได้เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาวการณ์และผลการดำเนินการด้านการผังเมืองของประเทศที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายลง แต่ภารกิจด้านอื่น ๆ ของประเทศ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ประเทศ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ที่กรรมการได้ให้ไว้ในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ ในโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข พื้นที่แพรกษา

,

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข ช่วยลดค่าครองชีพ ปชช.
ในพื้นที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี ต.แพรกษา ร่วมกับผู้บริหาร, ข้าราชการฯ เทศบาล ต.แพรกษา รวมถึงภาคเอกชน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชุมชนเอื้ออาทร สมุทรปราการ 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมมอบข้าวสารและถุงยังชีพ ในโครงการปันสุข เทศบาล ต.แพรกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ขอให้ทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในไม่ช้า ถ้าเราร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะมีความสุขไปด้วยกันในปี 2565 นี้ ด้วยความปราถนาดีจาก ทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ”

#ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตร
#สสสมุทรปราการ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ ปชช.

,

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อ-สร้างความมั่นใจปชช. อ.เมืองสงขลา

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ส.ส. จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา อาทิ ชุมชนมิตรเมืองลุง, หมู่บ้านเบญจพร นวมินทร์, พื้นที่บ้านโคกไร่, บริเวณถนนศรีสุดา, พื้นที่ตลาดทรัพย์สิน, ชุมชนย่านเมืองเก่า และพื้นที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่แหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา เราจะสู้กันต่อไป เพื่อกำจัดโรคภัยในพื้นที่ ทั้งวันนี้และวันต่อไป เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกๆคน ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564