โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: สิงหาคม 2022

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

,

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ นายนัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่บ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือของชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ำ และตัวแทนชาวบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในการนำเรือออกจากท่าเพราะร่องน้ำตื้นเขิน ซึ่งได้ขอให้ ส.ส.นัทธี เข้ามาดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ส.ส.นัทธี ได้แจ้งว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 จังหวัดตรัง กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านแล้ว โดยจะดำเนินการขุดลอกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือนจึงแล้วเสร็จ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ไฟเขียวเห็นชอบ 2 โครงการแก้ปัญหาจราจร เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

,

“พล.อ.ประวิตร”ไฟเขียวเห็นชอบ2โครงการแก้ปัญหาจราจร
เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

“พล.อ.ประวิตร” ถกบอร์ดสิ่งแวดล้อม ไฟเขียวอีไอเอโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 แก้ปัญหาจราจร-โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการต่อเชื่อม ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กทม. เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด รวมระยะทาง 3.5 ก.ม.
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อเพิ่มช่องทางความสะดวกในการสัญจร
ข้ามทะเลสาบสงขลา รวมระยะทาง 7 ก.ม. รองรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ นโยบายการบริหารงานที่สำคัญ คือ (ร่าง) แนวทางปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ “พื้นที่สีเขียว” อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
1. ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
2. ให้เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติและมีฐานทรัพยากร เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
3. มีเครื่องมือ กลไกเพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว
4. ให้ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม

รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ “ขยะ” ของประเทศ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2565-2570) ประกอบด้วย 3มาตรการ ได้แก่
1. การจัดการขยะที่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
และ 3. การพัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการขยะ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามโครงการที่ยังดำเนินการล่าช้าและกำกับขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรการฯในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้าใจและเกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

,

ส.ส.พปชร.ช่วยเหลือประชาชน แนะการลงทะเบียนรับสิทธิทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จ.สุโขทัย

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ พปชร. จ.สุโขทัย” ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดนัดบ้านสวน และตลาดนัดต่างๆ เพื่อแนะแนวและทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ส.ส.พรรณสิริ
ได้ทำความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สิน เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด กรณีเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่ ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

“มีประชาชนในพื้นที่รับฟังและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เป็นนโยบายของ พปชร.ในการผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเปาะบาง และมีผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิที่รัฐจัดหาให้”

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน

,

ส.ส.พปชร. ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” พร้อมด้วยทีมงานและคณะทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตำบลละหาน ตำบลหนองบัวโคก ตำบลหนองโดน จ.ชัยภูมิ เพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน กระทบต่อการสัญจรไปมาและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ส.ส.เชิงชาย ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยนำยางมะตอยมาเททับผิวถนนเพื่อปรับสภาพผิวถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานงานได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ที่สละเวลาส่วนตัวมาช่วยเหลือจนงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจ มีอะไรก็เอามาช่วยกัน ทั้งรถไถ รถพ่วง รถบรรทุก ส่งข้าว ส่งปลา ส่งน้ำ และอาหารต่างๆ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช.

“พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนม สกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกิน

,

เมื่อ 1 ส.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.นครพนม พร้อมด้วยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารเพื่อติดตามการป้องกันและปราบปรามการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) โดยมีนาย ชาญชัย คงทัน รอง ผวจ.นครพนม ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.นครพนม ร่วมกับจังหวัดอื่นๆรวม 7จังหวัด ตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจากนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ

ที่ผ่านมาจากการจับกุม และกดดันผู้ค้ายาเสพติด จากเจ้าหน้าที่ พื้นที่ภาคเหนือมีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การลำเลียงลักลอบยาเสพติด มีแนวโน้มมาทางภาคอีสานในเส้นทางต่างๆ มากขึ้น ดังนั้น จ.นครพนมจึงได้กำหนดแผนปฎิบัติการ ชื่อว่า”ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ แม้ในห้วงที่ผ่านมา จะมีการจับกุมยาเสพติดได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีช่องทางการลักลอบ จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศไทย หลากหลายวิธี เช่นกัน

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย โดยกำหนดมาตรการรับมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ของจังหวัด ซึ่งจ.นครพนมเป็นพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ อย่างน่าพอใจในการปราบปราม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่จังหวัดอื่นๆได้ด้วย โดยได้มอบนโยบายให้กับ จังหวัด ,อำเภอ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ติดชายแดนภาคอีสาน โดยเน้นย้ำ และกำชับให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติด อย่างจริงจัง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง ทุ่มเท เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น หากฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ อย่างเด็ดขาด พร้อมยินดีรับฟังหากมีข้อมูลหรือเบาะแส ยาเสพติดจากแหล่งต่างๆรวมทั้งฝ่ายการเมืองในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป

สำหรับมาตรการป้องกันจะต้องสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทย ประชาคมโลกเห็นถึงผลร้าย และโทษของยาเสพติด ส่วนมาตรการบำบัดรักษาจะต้องนำผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พร้อมทั้งให้ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟู มีการอบรม ทักษะ ความรู้ในอาชีพโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวย้ำว่า ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแล บำบัดรักษา และฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคม อย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับ รอง ผวจ. นครพนม จำนวน 3แห่ง และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 5คน โดยมีตัวแทนกลุ่มประชาชนได้กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งตนและชาวบ้านเคยได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ที่มีความเหลื่อมล้ำ และเพิ่งจะได้รับสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จากรัฐบาลปัจจุบันในวันนี้ ซึ่งในภาพรวม จ.นครพนม มีเนื้อที่เป้าหมายจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 6พื้นที่ เนื้อที่รวม 106,907-2-33 ไร่ ดำเนินการอนุมัติแล้ว 4พื้นที่ เนื้อที่ 55,185-3-31ไร่ มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4,684 ราย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ที่ทำกินในชุมชน พร้อมกำชับ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.นครพนม ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา และเส้นทางคมนาคม พร้อมเร่งดำเนินการส่งเสริมอาชีพ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยใช้แนวทางสหกรณ์ จากนั้นได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก พร้อมอวยพรขอให้ประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19 และมีความอยู่ดีกินดี มีความสุขกันทุกคน“พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช. “พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช. “พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช. “พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช. “พล.อ.ประวิตร”ลงนครพนมสกัดเส้นทางค้ายาเสพติด มอบสิทธิ์ที่ดินทำกินสร้างรายได้ยั่งยืนให้ปชช.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 สิงหาคม 2565

“รมว.สุชาติ” ขับเคลื่อนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ยกระดับมาตรฐานครูผู้สอนสร้างรายได้เข้าประเทศ

,

“รมว.สุชาติ” ขับเคลื่อนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย ยกระดับมาตรฐานครูผู้สอนสร้างรายได้เข้าประเทศ

เร่งเดินมาตรฐานผู้สอนมวยไทย สร้าง ซอฟต์ พาวเวอร์ป้อนตลาดโลก !!! นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เดินหน้าทำมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการันตี ในการประกอบอาชีพ และผลักดันให้เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“หลังจากที่ได้เดินทางไปที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พบปะเจ้าของค่ายมวย ที่เปิดสอนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจฝึกศิลปะมวยไทย ซึ่งผู้ครูผู้สอนจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะฝีมือ และเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะรายได้สูง ขณะที่ประเทศไทยมีสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านมวยไทย ให้ความสำคัญและต้องการรักษามาตรฐานมวยไทยด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์มวยไทยให้มีมาตรฐาน จึงจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ฝึกสอนมวยไทย โดยมีผู้ประกอบอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับมวยไทย มาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้มวยไทย เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) สู่เวทีโลก และพัฒนามวยไทยให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป”

ศิลปะมวยไทยนับเป็นอัตลักษณ์ ที่ต่างชาติให้การยอมรับทั่วโลกที่สามารถสร้างรายได้ สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนไทย มุ่งไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีแข่งขันระดับโลกของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพปชร.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 สิงหาคม 2565

“ตรีนุช”กำชับผอ.วิทยาลัยอาชีวะรัฐ-เอกชน สอนเด็กทำอาชีพได้จริง ยิงให้ถูกเป้า

,

“ตรีนุช”กำชับผอ.วิทยาลัยอาชีวะรัฐ-เอกชน สอนเด็กทำอาชีพได้จริง ยิงให้ถูกเป้า

วันนี้ ( 1 สิงหาคม 2565 )ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,300 คนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทุกมิติโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงขอให้สอศ. เน้นการพัฒนาให้เด็กสามารถประกอบอาชีพได้จริง และตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่ามา ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตร และแนวทางการเรียนการสอน ซึ่งทุกท่านในฐานะผู้บริหารจะต้องมีการปรับตัว และปรับรูปแบบการวิธีการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และวันนี้เรื่องหลักสูตร อาชีพ ระบบการเรียนรู้ ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับผู้เรียนและเศรษฐกิจ ซึ่งวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดคือการจัดการศึกษระบบทวิภาคี ที่สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ในการให้เด็กและครูได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการซึ่งมีเครื่อมือและอุปกรณ์ที่พร้อมกว่าสถานศึกษา

“วันนี้ขอให้ผู้บริหารโฟกัสเรื่องระบบทวิภาคีให้มากขึ้น จากที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้แต่ละสถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดหรือ KPI ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคเอกชน และสถานประกอบ รวมถึงต้องพัฒนาครูให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นตัวสนับสนุนเรื่องการเรียนแบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นได้” รมว.ศึกษาธิการกล่าวและว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในลักษณะงบฯผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2569 ให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทั้งรัฐและเอกชน ซึ่งตนขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการใช้จ่ายเงินในหมวดค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนให้คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยตรงกับผู้เรียนให้มากที่สุด

น.ส.ตรีนุช กล่าวด้วยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เด็กจำนวนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษา ศธ.จึงได้มีโครงการตามน้องกลับมาเรียน โดยในส่วนของ สอศ. ก็มีโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีเด็กเข้าโครงการ 5,000 คน ทราบว่าขณะนี้มีเด็กกลับมาเรียน 4,000 กว่าคนแล้ว ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ช่วยเหลือกัน และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตนเป็นห่วงจำนวนผู้เรียนให้หลายวิทยาลัยลดลง โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ที่เด็กของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในหลายพื้นที่น้อยลง ซึ่งตนได้หารือกับผู้บริหารส่วนกลางว่าในภาคการเกษตรขอให้เน้นเรื่อง Smart Farming มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เด็กเห็นว่าการเกษตรสมัยใหม่ไม่ได้ไปตรากตรำเหมือนในอดีต ให้ผลผลิตมากใช้เงินน้อย ต้นทุนต่ำ และยังได้สร้างเครือข่ายวิทยาลัยเกษตรฯอื่น ที่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วย

นอกจากนี้ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านปักหมุดเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งถึงเป็นไฮไลท์สำคัญที่ตนตั้งใจตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง เพราะต้องการดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เสมือนลูกหลานของเรา ในการดูแลด้านความปลอดภัย และร่วมมือกันลดความเสี่ยงของการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน ต้องมีมาตรการให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าสามารถดูแลลูกหลานของเค้าได้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวะ.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 สิงหาคม 2565

“รมว.ชัยวุฒิ” เร่งปราบปรามเว็ปพนันออนไลน์ มอมเมาเยาวชน-ปชช.!!

,

เร่งปราบปรามเว็ปพนันออนไลน์ มอมเมาเยาวชน-ปชช.!!
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมช.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
เร่งปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาด เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและประชาชน
ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ – https://pprp.or.th/รมว-ชัยวุฒิ-รับข้อสั่ง/

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPR
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2565

ยกระดับผลิตภัณฑ์ระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม!!!

สนับสนุนชุมชนอบรม diprom สร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

,

“ส.ส.พยม พรหมเพชร” พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร. ) จ.สงขลา สนับสนุนชุมชนอบรม diprom สร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ยกระดับรายได้ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจฐานรากของพรรคพลังประชารัฐ
อ่านต่อ – https://pprp.or.th/ยกระดับผลิตภัณฑ์ระดับว/

Twitter : https://twitter.com/pprpofficial?s=21
#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
#พยมพรหมเพชร
#สสสงขลา
#ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2565