โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 3 สิงหาคม 2022

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

,

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ นายนัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่บ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือของชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ำ และตัวแทนชาวบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในการนำเรือออกจากท่าเพราะร่องน้ำตื้นเขิน ซึ่งได้ขอให้ ส.ส.นัทธี เข้ามาดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ส.ส.นัทธี ได้แจ้งว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 จังหวัดตรัง กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านแล้ว โดยจะดำเนินการขุดลอกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือนจึงแล้วเสร็จ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ไฟเขียวเห็นชอบ 2 โครงการแก้ปัญหาจราจร เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

,

“พล.อ.ประวิตร”ไฟเขียวเห็นชอบ2โครงการแก้ปัญหาจราจร
เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

“พล.อ.ประวิตร” ถกบอร์ดสิ่งแวดล้อม ไฟเขียวอีไอเอโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 แก้ปัญหาจราจร-โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการต่อเชื่อม ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กทม. เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด รวมระยะทาง 3.5 ก.ม.
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อเพิ่มช่องทางความสะดวกในการสัญจร
ข้ามทะเลสาบสงขลา รวมระยะทาง 7 ก.ม. รองรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ นโยบายการบริหารงานที่สำคัญ คือ (ร่าง) แนวทางปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ “พื้นที่สีเขียว” อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
1. ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
2. ให้เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติและมีฐานทรัพยากร เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
3. มีเครื่องมือ กลไกเพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว
4. ให้ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม

รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ “ขยะ” ของประเทศ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2565-2570) ประกอบด้วย 3มาตรการ ได้แก่
1. การจัดการขยะที่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
และ 3. การพัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการขยะ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามโครงการที่ยังดำเนินการล่าช้าและกำกับขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรการฯในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้าใจและเกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565