โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 16 สิงหาคม 2022

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

, ,

(16 ส.ค.2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)บุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)บุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า ที่ วษท.บุรีรัมย์ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ มีระบบดูแลเด็กนักเรียนและระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น block course ซึ่งสามารถเรียนและประกอบอาชีพได้ภายในหนึ่งภาคเรียน รวมถึงการอบรมครูและปรับทัศนคติของครู ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ทางด้านเกษตร ซึ่งการทำการเกษตรในยุคใหม่จะนำนวัตกรรม smart farming มาใช้ในการลดต้นทุน ลดแรงงานในการจัดการ ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนม ของ วษท.บุรีรัมย์ ซึ่งมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GMP ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกคน ตามหลักการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็กนักเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโดยทางวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง โดยได้รับสิทธิ์ในการจัดสรร ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 39,970 ถุงต่อวัน ทั้งนี้ น้ำนมดิบในช่วงเปิดภาคเรียนจะนำมาแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ และจำหน่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดื่มนมโคสดแท้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักบ้านเกิด และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้

นอกจากนี้โรงงานแปรรูปนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีการรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาอื่นเข้าร่วมฝึกงาน อีกทั้งมีการต่อยอดนำรายได้จากการดำเนินงานเข้าเป็นรายได้สถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อีกด้วย.

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 สิงหาคม 2565

“รมช.สันติ”เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดึง37 องค์กร สร้างฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงระบบ

,

“รมช.สันติ”เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ดึง37 องค์กร สร้างฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงระบบ

ผนึก 37 องค์กร เตรียมให้บริการประชาชน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ !!! นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในพิธีทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติในการคัดกรองเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้กำหนดวันลงทะเบียนโครงการฯ เป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 โดยประชาชนที่มีคุณสมบัติและต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือhttps://welfare.mof.go.th และช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงาน
สำหรับจุดรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รวมทั้งจุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง โดยประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

หน่วยงานที่เข้าร่วมรับลงทะเบียน จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง (สำนักงานคลังจังหวัด) กรมการปกครอง (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ) กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต) และสำนักงานเมืองพัทยา และหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติที่มาเข้าร่วมพิธีลงนามวันนี้ จำนวน 33 หน่วยงาน จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน เนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยจะเป็นผู้แทนในการลงนามของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน สำหรับ หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เข้าร่วมลงนามในวันนี้ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กรมที่ดิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการขนส่งทางบก กรมการกงสุล กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมหม่อนไหม การท่าเรือแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดจะร่วมมือกันดำเนินการในโครงการฯ ปี 2565 เช่น การรับลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน การประมวลผล การจัดทำฐานข้อมูล การประกาศผลผู้มีสิทธิ์ เป็นต้น ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

,

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจ้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและเพื่อที่อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บ้านวังหอน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ส.ส.อาญาสิทธิ์ ยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อทำความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องคุณสมบัติและของสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับ ณ ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. กทม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก!!!

, ,

ส.ส.พปชร. กทม.ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก!!!

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พปชร. กทม. เขต 4 ร่วมกับ Bangkok Community Help ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกการแพร่ระบาดโควิด 19 ให้ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนชุมชนวัดคลองเตยใน เขตคลองเตย พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง จัดชุดยารักษาให้กับผู้ติดเชื้อถึงบ้าน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565