โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 8 สิงหาคม 2022

ส.ส.พปชร.กทม. เป็นตัวแทนชาวคลองเตย-วัฒนา นั่งประธานอนุฯกธม.พิจาณาข้อสังเกตุการทำงบฯปี 66

,

ส.ส.พปชร.กทม. เป็นตัวแทนชาวคลองเตย-วัฒนา นั่งประธานอนุฯกธม.พิจาณาข้อสังเกตุการทำงบฯปี 66

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พปชร. กทม.เขต 4” ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต ในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ส.ส. กรณิศ ยังได้เป็นตัวแทนชาวคลองเตยและวัฒนา ในการรายงานสรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาพิจารณางบประมาณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกต ในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“รมต.อนุชา”ลงพื้นที่ชัยภูมิ ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน สร้างโอกาสพัฒนาอาชีพ ปชช เข้มแข็ง

,

รมต.อนุชา”ลงพื้นที่ชัยภูมิขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพ ปชช เข้มแข็ง

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ภาคอีสาน ย้ำความสำเร็จกองทุนหมู่บ้านกระจายทุกพื้นที่ ชงโครงการเลี้ยงโค หนทางรอดเกษตรกรหมดหนี้ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ขอนแก่น และมหาสารคาม ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะผู้บริหารในพื้นที่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนของ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดยเฉพาะการสนับสนุนแหล่งทุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลายๆ ด้าน กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นส่วนที่สนับสนุนแหล่งทุนให้สมาชิกนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ต่อครอบครัวและชุมชน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย BCG เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

“ส่วนสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ คือ เศรษฐกิจฐานราก ที่มีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก รายได้ส่วนมากมาจากเงินจากน้ำ เงินจากดิน เราต้องทำให้ภาคเกษตรมีรายได้เพิ่ม หมดหนี้สิน หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ ปัจจุบันผมได้หารือร่วมกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดทำ “โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยการสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นจากทางกองทุนฯ ซึ่งการเลี้ยงโคนั้นใช้เงินไม่มาก ให้วัวกินหญ้า สามารถหาได้ทั่วไป เมื่อนำโคไปขายจะเป็นรายได้ให้ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ที่ผ่านมาเราได้เริ่มนำร่องโครงการนี้ที่ จ.สุโขทัย เป็นระยะที่ 1 จำนวน 1,000 ครัวเรือน จากนั้นจะขยายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนของกองทุนฯ เป้าหมายคือ ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืน หมดหนี้สินได้ในที่สุด” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ส่วนความคืบหน้าโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ภาคอีสานที่ประสบความสำเร็จ อาทิ โครงการปั๊มน้ำมันชุมชนของกองทุนบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ต.โคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ที่ดำเนินกิจการในรูปแบบการบริหารจัดการปั๊มน้ำมัน มีสมาชิกสนใจซื้อหุ้นโครงการปั๊มน้ำมัน จำนวน 173 หุ้น โดยมีการปันผลกำไรให้กับสมาชิก 30% โครงการกองทุนหมู่บ้านหนองแวงไร่ หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินกิจการในรูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 240 ราย คิดเป็น 12.28% ของจำนวนประชากรที่มีอยู่ หรือ 72.22% ของจำนวนครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเปิดให้มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 10 บาท โดยเงินกู้ของสมาชิกจะได้จากเงินค่าหุ้นที่สะสมคูณด้วย 3 แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท ทำให้เกิดสมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง จำนวน 10 รางวัล, รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง จำนวน 10 รางวัล และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง จำนวน 10 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ชูผลงานพัฒนาแหล่งน้ำป่าแดดฟื้นพื้นที่ทำกิน แก้ปัญหาค้ามนุษย์ขึ้นชั้นเทียร์2 เพิ่มคุณภาพชีวิตปชช.ทั่วประเทศ

,

“พล.อ.ประวิตร” ชูผลงานพัฒนาแหล่งน้ำป่าแดดฟื้นพื้นที่ทำกิน แก้ปัญหาค้ามนุษย์ขึ้นชั้นเทียร์2 เพิ่มคุณภาพชีวิตปชช.ทั่วประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า กว่า 8 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ได้เร่งผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื่องปากท้องประชาชน ให้คนไทยกินดีอยู่ดี ตามแนวทางและนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะมุ่งเข้าไปแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ลดผลกระทบเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างให้หน่วยงานเข้าไปดำเนินการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ต.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพทางการเกษตร หลังจากที่ประชาชนรอคอยมายาวนานถึง 30 ปี ล่าสุดได้มอบหมายให้คณะทำงานเร่งติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนให้เป็นผลสำเร็จ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี หรือในปี 2566 จะแล้วเสร็จในปี 2569 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าแดด และในพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และยั่งยืน ให้กับคนลุ่มน้ำลาวตอนกลาง-ตอนล่าง

นอกจากนโยบายแก้ปัญหาปากท้องที่เป็นเรื่องสำคัญแล้ว พรรคพลังประชารัฐยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษย์ชน และการดูแลประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยได้เร่ง นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดกรณีมิให้มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นความสำเร็จของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่ร่วมมือกันดำเนินตามนโยบายที่ได้มอบหมาย ทำให้ในปี 2565 ประเทศไทยได้รับการจัดระดับสูงขึ้น เลื่อนจากกลุ่มเทียร์ 2 Watchlist มาอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำมาตรการในการปราบปรามค้ามนุษย์ที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ ปี 2565 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในทุกรูปแบบ และร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Center of Excellence) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศที่ทันสมัยในภูมิภาคนี้

“พี่น้องประชาชนยังมีปัญหาและอุปสรรค ต้องการความช่วยเหลือ ผมยินดีให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ รัฐบาลและตัวผมเอง มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไร ขอให้บอกทีมงานของผมได้ทุกคนครับ” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“ตรีนุช”ลงพื้นที่อุดรธานีเล็งเพิ่มห้องเรียนกีฬาในโรงเรียน สพฐ.

,

“ตรีนุช”ลงพื้นที่อุดรธานีเล็งเพิ่มห้องเรียนกีฬาในโรงเรียน สพฐ.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และ โรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา สนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียนมีเด็กสนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสุข ซึ่งขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำให้โครงการนี้บรรลุผล

“ ปัจจุบัน สพฐ. มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ซึ่งห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์-กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 เปิดห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนอาคารเรียน สนามประกอบ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่พักนักเรียน อาหาร 3 มื้อ และยังมีการจัดงบฯพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการแข่งขัน โดยดิฉันเห็นว่าโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นโครงการที่ดี จึงได้มอบหมายให้สพฐ.ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายผลเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนโรงเรียน และจำนวนรับนักเรียนกีฬา ตลอดจนประสานกับสโมสรกีฬาต่างๆ เพื่อฝึกหัดและต่อยอดให้เด็กเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป ” นางสาวตรีนุช กล่าว.


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ล่องใต้ห่วงใยปชช.รับฤดูมรสุมเข้าตรัง-พัทลุง เร่งหน่วยงานวางแผนระบายน้ำ-เตือนภัยสกัดน้ำท่วมซ้ำซาก

,

“พล.อ.ประวิตร” ล่องใต้ห่วงใยปชช.รับฤดูมรสุมเข้าตรัง-พัทลุง เร่งหน่วยงานวางแผนระบายน้ำ-เตือนภัยสกัดน้ำท่วมซ้ำซาก

วันที่ 8 ส.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวพรรคพลังประชารัฐ(พปชร. ) พร้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และคณะ ผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ จ.ตรัง และ จ.พัทลุง ติดตามสถานการณ์น้ำและความพร้อมรับมือฤดูฝนภาคใต้ที่กำลังมาถึง รวมทั้งปัญหาพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และพัทลุง ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัด โดยได้รายงานสถานการณ์น้ำภาคใต้ในภาพรวม ซึ่งจ.ตรัง มีลำน้ำย่อย 5 สาย มีปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 4 จุดสำคัญ คือ พื้นที่วัดท่าจีน อ.เมือง พื้นที่ตลาดนาโยง อ.นาโยง พื้นที่อนุสาวรีย์ฯ อ.เมือง และ พื้นที่ตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิในการระบายน้ำลงสู่ทะเล เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน ได้มอบหมายให้มีการบูรณาการจัดทำข้อมูลและเตือนภัยกับประชาชนในภาวะที่เผชิญกับน้ำท่วม น้ำหลาก

“จากปัญหาแม่น้ำตรัง ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลจากพื้นที่ที่ต้องรับน้ำปริมาณสูง จากเทือกเขาบรรทัด ในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมเข้าสู่ชุมชนและบ้านเรือน โดยเฉพาะใน อ.ทุ่งสง โดยอยู่ระหว่างบูรณาการ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำตรัง”

พล.อ.ประวิตร’ แสดงความขอบคุณ และเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำงาน พร้อมทั้งย้ำว่า แม่น้ำตรัง มีความสำคัญกับการระบายน้ำและการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ จึงต้องให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นการป้องกันเชิงรุก พร้อมทั้งสั่งการให้กรมชลประทาน เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรังให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.65 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึง และให้เร่งเตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง รวมถึงช่องลัด และคันกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถสร้างได้ในปี 2567 โดยให้ สทนช.ยกระดับเป็นโครงการสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุม 7 ตำบลใน 4 อำเภอ

นอกจากนี้ยังให้เร่งรัดศึกษาผังน้ำและจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งภาวะปกติและวิกฤต โดยให้หน่วยเกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง องค์กรปกครองท้องถิ่น และ กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รายงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อแก้ปัญหาเป็นพื้นที่และภาพรวม พร้อมทั้งกำชับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งพัฒนาน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้งโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ อ.ห้วยยอด ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำ คลองท่างิ้ว เพื่อเร่งนำไปผลิตน้ำประปาอีกแห่งในพื้นที่ อบต.หนองปรือ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง และได้พบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามทุกข์ สุข และความต้องการ ของพี่น้องประชาชน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

“พล.อ.ประวิตร”ยกย่องผลงานนักกีฬาพาราไทยสร้างชื่อให้ประเทศ คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง “โซโล 2022”เกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย

,

“พล.อ.ประวิตร”ยกย่องผลงานนักกีฬาพาราไทยสร้างชื่อให้ประเทศ
คว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง “โซโล 2022”เกมส์ ประเทศอินโดนีเซีย

“พล.อ.ประวิตร” ปลื้มผลสำเร็จ ทัพนักกีฬาพาราไทย ที่อินโดนิเซีย โชว์ผลงานคว้า รองแชมป์เจ้าเหรียญทอง สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ !!

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานประธานคณะกรรมการโอลิมปิกส์ แห่งประเทศไทย แสดงความยินทัพนักกีฬาพาราไทย สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 “โซโล 2022″ เกินเป้าหมาย กวาดเหรียญทองได้ 116 เหรียญทอง 111 เหรียญเงิน 90 เหรียญทองแดง ได้เหรียญรวมทั้งสิ้น 317 เหรียญรางวัล จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 70 เหรียญทอง

“นับเป็นความก้าวหน้าของศักยภาพของสมาคมกีฬาทุกประเภท ที่สนับสนุนการฝึกซ้อมเพื่อสนับสนุนนักกีฬา จนประสบความสำเร็จด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เข้าไปดูแลการเพิ่มขีดความสามารถจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้”

ขอขอบคุณนักกีฬาพาราไทย ที่คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีการแข่งขันครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียนเป็นผลสำเร็จ จนสามารถจากการค้าวเหรียญทองได้เป็นอันดับสองรองจากเจ้าภาพในครั้งนี้ และคว้าตำแหน่งรองแชมป์ การกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกประเภทต่อไป ทั้งในการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬา ในการดูแลนักกีฬาเพื่อเตรียมรับการแข่งขันในรายการกีฬาต่างๆ “

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.กทม.ร่วมงาน SMART SAFETY ZONE 4.0 ยกระดับความปลอดภัยปชช.

,

ส.ส.พปชร.กทม.ร่วมงาน SMART SAFETY ZONE 4.0 ยกระดับความปลอดภัยปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงศ์ พปชร. กทม.เขต 2” พร้อมด้วย “ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พปชร. กทม.เขต 1” ร่วมงานประกาศความสำเร็จ และพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในงานประกาศฯ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สุรเชฐ หักพาล ผู้ช่วยผบ.ตร. ณ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และระบบราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ซี่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

,

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพูดคุยและหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเคียน และตำบลโคกหม้อ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายจักรพงษ์ เพ่งผล นายก อบต.บางเคียน นายสิริชัย ศรีสิทธิการ นายก อบต.โคกหม้อ สจ.อรรณพ ท้าเอื้อ สจ.บรรพตพิสัย สจ.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลบางเคียน ร่วมประชาคมเสนอปัญหาความเดือดร้อน ณ วัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ส.ส.สัญญา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานไม้ที่ชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชาวบ้านเป็นการด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับชาวบ้าน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565