โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 5 มกราคม 2022

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม.

,

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม. พปชร.ลุยนโยบายแก้ปัญหาความยากจนสู่ “บางกอกน้อยโมเดล”

วันนี้ (5 ม.ค. 2565) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย-บางพลัด พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ร่วมดำเนินการประสานงานกับทีม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจฐานข้อมูล 40 ครัวเรือน ใน 6 ชุมชน เขตบางกอกน้อยและบางพลัด ทั้งทางด้านของสุขภาพ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาตามหลัก 5 มิติสำคัญ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงเป้าหมาย ที่จะให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการนำไปสู่การพัฒนาเป็น “บางกอกน้อยโมเดล”

นายจักรพันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เพื่อต้องการข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์แนวโน้มความยากจนของแต่ละครัวเรือนมาจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบเพื่อบริหารจัดการในการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาสภาพัฒน์ ได้ดำเนินการพัฒนาแบบสอบถามการพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยได้มีการทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาความยากจนในระดับประเทศและพื้นที่ รวมทั้งออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ และเป็นไปตามแนวทางของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าในการจัดทำข้อมูล ที่นำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการให้ความช่วยเหลือแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด โดยไม่ใช่เป็นการให้เปล่าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อวางรากฐานจุดเริ่มต้น และให้คนกลุ่มนี้สามารถต่อยอดในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือตัวเองได้ บนการวางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติตามหลักพัฒนาของพรรคพลังประชารัฐที่จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“ความยากจนเป็นปัญหาที่มีการสั่งสมมานาน และขยายตัวเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรุงเทพฯเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ทีมีการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก แต่ยังพบช่องว่างของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถแก้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมา จะเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้า และเป็นการให้เปล่าเท่านั้น โดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆ ว่าในแต่ละชุมชน แต่ละครอบครัวมีบริบทที่แตกต่างกัน มีความต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกัน จึงทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ตรงจุด ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยิ่งในอนาคตการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นการทำงานเก็บข้อมูลที่แท้จริง จะมีส่วนสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาคนเพื่อหยุดยั้งความยากจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. พยม” เยี่ยมด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ 2565

,

“ส.ส. พยม” เยี่ยมด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รับเทศกาลปีใหม่ 2565
พื้นที่ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่

นายพยม พรหมเพชร ส.ส. จังหวัดสงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านตรวจร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมมอบของใช้จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่”

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดน

,

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดนสระแก้วที่อยู่ห่างไกล

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมทีมงานลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ของกองทัพบก โดยได้รับการสนับสนุนจาก หจก.นวรรณ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ขาดแคลน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.อ.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ ร.12 พัน. 3 รอ. ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

“ขอขอบคุณคุณกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนตามแนวชายแดนห่างไกลที่ขาดแคลนพาหนะ ซึ่งการมอบจักรยานครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนหนังสือและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น”นายสุรศักดิ์ กล่าว

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. สรวุฒิ”มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัย

,

“ส.ส. สรวุฒิ” มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานรับฟังปัญหาความเดือนร้อนชุมชน

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และผ้าห่ม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง ในพื้นที่ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดหนองปรือเก่า และผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น ต.หนองไผ่แก้ว จัดข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทำบุญต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.ชลบุรี, ส.จ.พฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง, นายกทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์, กำนันจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ผอ.รพ.สต., ผู้บริหารและสมาชิก อ.บ.ต.หนองไผ่แก้ว และ อสม. เข้าร่วมดูแลชาวบ้านในครั้งนี้

“วันนี้ได้จัดหาของมาทำบุญต้อนรับปีใหม่ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องดูแล และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สรวุฒิเนื่องจำนงค์
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

,

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์บ้านท้ายน้ำ

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) และ ส.จ.จักรัตน์ จันทโรทัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ การจัดงานแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 สืบสานอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่บ้าน ณ บ้านในคลอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทั้งนี้ ส.ส.สุรชาติ ยังได้ร่วมการแข่งขันเรือ 4 ฝีพาย และเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 โดยมี นายจักรัตน์ จันทโรทัย ส.จ.เขต 2 อ.บึงนาราง, นายวิรัตน์ สุขเหม กำนัน ต.บึงนาราง, นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนัน ต.ท้ายน้ำ และชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ภายใต้บรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565