โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 19 มกราคม 2022

“ส.ส. สัญญา” เสนอรัฐเร่งซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์

,

“ส.ส. สัญญา”เสนอรัฐเร่งซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีเกษตรกร จ.นครสวรรค์ มีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากช่วงน้ำหลากที่ผ่านมา ฝายกั้นแม่น้ำปิงหลายแห่ง ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย ซึ่งบางส่วนได้รับการซ่อมแซมและบางส่วนยังซ่อมแซมไม่เสร็จ โดยเฉพาะที่ฝายวังยาง ใน จ.กำแพงเพชร, ฝายบ้านหัวดง (ปิง 2) และฝายคลองกระถิน (ปิง 3) ซึ่งทั้ง 3 ฝาย เกิดการชำรุดเสียหายในช่วงน้ำหลากที่ผ่านมา จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเกรงว่าหากปล่อยให้เสียหายมากกว่านี้ จะเสียงบประมาณการซ่อมแซมที่สูง

#สัญญา นิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

พล.อ.ประวิตร เร่งพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. ประชุม อ.ก.บ.ภ.

,

พล.อ.ประวิตร เร่งพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคกลางปี 66-70 มุ่งสู่ความเจริญ อย่างยังยืน

เมื่อ 19 ม.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง) ครั้งที่1/ 2565 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สศช. โดย พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานการ

ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 17 จังหวัด และ 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยภาคกลางตอนบน(6จังหวัด), ภาคกลางปริมณฑล(4จังหวัด), ภาคกลางตอนล่าง1 (3จังหวัด) และภาคกลางตอนล่าง2 (4จังหวัด) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 (ปี66-70) และเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางโดยมอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ติดตามผลการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องแผนฯทรัพยากรน้ำของประเทศ พร้อมเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา อย่างเคร่งครัด

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะอนุกรรมการฯ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลางและนโยบายของ ก.บ.ภ.ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการบูรณาการทำงาน ร่วมกัน มุ่งผลสัมฤิทธิ์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

“ส.ส. ธนัสถ์”ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-ประสานหน่วยงานสนับสนุน

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ นายประกอบ มั่นแก้ว (กำนัน ต.วังหิน) และนายณรงค์ ปาณะดิษฐ์ เป็นตัวแทนส.ส. ลงพื้นที่เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง และเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นเบื้องต้น ให้แก่ครอบครัวนางประนอม มะลิเทิน อยู่บ้านเลขที่ 55/9 ม.12 บ้านหนองตาเรือ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก

การลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากบ้านของนางประนอม มะลิเทิน เกิดเหตุเพลิงไหม้ เสียหายหมดทั้งหลัง และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขณะเกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในบ้าน ดังนั้น จึงเร่งให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือต่อไป

#ธนัสถ์ทวีเกื้อกูลกิจ
#สสตาก
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

,

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริม-สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พร้อมด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อกศม.) เพื่อรับฟังและกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาประจำหมู่บ้าน โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ นายกฤษธิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ทั้งนี้ ผู้อาสาทำงานดูแลด้านการศึกษาของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ของหมู่บ้านที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ด้วยความรักและเป็นผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้มากกว่าการรับเป็นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่ของตนเองในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้จบหลักสูตรด้วยคุณภาพ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนด้วยจิตเมตตาเป็นสำคัญ

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

ส.ส. ฐิติภัสร์ นำทีม จนท.ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนบางกะปิ วังทองหลาง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

,

ส.ส. ฐิติภัสร์ นำทีม จนท.ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนบางกะปิ วังทองหลาง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อควบคุมแพร่ระบาดของโควิด-19 ป้องกันสายพันธ์โอมิครอน

“ส.ส. ฐิติภัสร์” เขต 13 กทม. พปชร. นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกชาวบ้านเขตวังทองหลาง บางกะปิ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย
นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 13 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมน้องชาย นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ ร่วมกับประธานคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านสินธร ,คลีนิคเวชกรรมที เอส ซอยรามคำแหง 42 ออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านสินธร เขตบางกะปิ และวังทองหลาง เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และไม่แสดงอาการ ดังนั้นการนำบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล อีกทั้งยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ หากพบผู้ติดเชื้อ

พร้อมกันนี้ยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชนที่จะสามารถดูแลได้ในช่วงของวิกฤตโควิด-19 ที่เราทุกคนยังต้องเผชิญ

#ฐิติภัสร์สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565