โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 21 มกราคม 2022

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำจ.เชียงราย แก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน

,

“พล.อ.ประวิตร” ตรวจพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำจ.เชียงราย แก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับและสรุปข้อมูลการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขา สทนช. สรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ และ จ.เชียงราย และหน่วยงานเกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานในการพัฒนาเวียงหนองหล่มและพื้นที่โดยรอบจากนั้นคณะรองนายกฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์ และส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าข้าวเปลือก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่

พลเอกประวิตร กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ จ.เชียงราย มีความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการพัฒนาเวียงหนองหล่ม ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ โดยมอบหมายให้ สทนช. พิจารณาเร่งจัดทำและดำเนินการศึกษาแผนหลักพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี โดยเฉพาะในมิติด้านทรัพยากรน้ำ ให้ สทนช.ติดตามกำกับ และประสานงานหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินงานตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ส่วนของการพัฒนาในมิติด้านอื่นๆให้สำนักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่ จ.เชียงรายเสนอ

โดยหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมของโครงการในทุกมิติเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วให้หน่วยงานเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การสำรวจและกันแนวเขตโบราณสถาน การรังวัด ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขุดลอกน้ำกกสายเก่า เป็นต้น รวมถึงสั่งการให้กรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งประสานขออนุญาตการใช้พื้นที่ของโครงการอ่างฯแม่ตาช้าง อ่างฯแม่คำ และอ่างฯแม่แสลบ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน จ.เชียงราย นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดเขียงราย และผู้แทนเกษตรกรชาวสวนลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ อีกด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 มกราคม 2565