โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 มกราคม 2022

“ส.ส. ปริญญา” ประสานงบขุดลอกสระน้ำ บ้านดอนงา กำแพงเพชร แก้ปัญหาน้ำท่วม

,

“ส.ส. ปริญญา” ประสานงบขุดลอกสระน้ำ บ้านดอนงา จ.กำแพงเพชร แก้ปัญหาน้ำท่วม-สำรองน้ำใช้หน้าแล้งเพื่ออุปโภค-บริโภคของปชช.

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ได้ประสานงานพร้อมจัดสรรงบประมาณโครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ หมูที่ 5 บ้านดอนงา ต.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร โดยมีปริมาณงานขุด ขนาดกว้างเดิม 84.00 ม. ลึก 4.50 ม. ยาว 210 ม. ขุดใหม่ขนาดกว้าง 84.00 ม. ลึก 7.00 ม. ยาว 210 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 28,203 ลบ.โดยมี นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของงานโครงการดังกล่าว

“หากโครงการขุดลอกสระน้ำแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันน้ำท่วม และใช้กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค”

#ปริญญาฤกษ์หร่าย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

,

“ส.ส. ฐนภัทร” เสนอมหาดไทยเพิ่มค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน วอนพาณิชย์จันทบุรีจัดสรรโควต้าหมูให้ผู้ค้าอย่างเป็นธรรม

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีขอปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นอัตราใหม่ ดังนี้ กำนัน เป็น 10,000 บาท และผู้ใหญ่บ้าน 8,000 บาท แพทย์ สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย รายละ 5,000 บาท เนื่องจากค่าตอบแทนต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังขอให้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน จึงอยากฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้กับบุคคลเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลเหล่านี้

ทั้งนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าหมูในตลาดพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพาณิชย์จังหวัด และกระทรวงพาณิชย์ กรณีให้โควต้ากับผู้ค้าหมูบางราย ซึ่งเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าหมูที่ไม่รับโควต้า เนื่องจากลูกค้าไปซื้อหมูจากกลุ่มผู้ที่ได้โควต้า จึงฝากท่านประธานไปยังพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งวด่วน

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. จองชัย” ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

,

“ส.ส. จองชัย”ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

ร.อ.ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย รวมถึงผ้ากันเปื้อน ให้กับพนักงานทำความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และใช้ป้องกันการและลดการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกๆ คน และคนในครอบครัว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ให้มองเพื่อนมนุษย์รอบๆ ตัว ให้เกียรติถึงคุณค่า และให้ความสำคัญต่อกันในทุกๆ บทบาทหน้าที่ ที่ทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไปได้”

#จองชัยวงศ์ทรายทอง
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

,

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแก่งกระจานรองรับนักท่องเที่ยว

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าป้อง จ.เพชรบุรี สืบเนื่องจากการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำฯ เป็น 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องของแบบเสร็จสิ้นหมดแล้ว รอเพียงแต่ความคืบหน้าและความชัดเจน ว่างบประมาณ 200 บาท จะใช้งบกลางที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะใช้งบประมาณปี 2566 จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ ยังฝากเรื่องไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่รับการปรับปรุง ทั้งเรื่องของที่พัก ห้องน้ำ และถนนหนทางที่เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่กระดังลา ดังนั้น จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความาะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

#นายสุชาติอุสาหะ
#สสเพชรบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565