โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 13 มกราคม 2022

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ มอบถุงยังชีพกลุ่มผู้กักตัว

,

“ส.ส. นิพันธ์”ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ มอบถุงยังชีพกลุ่มผู้กักตัวจากเชื้อโควิด-19

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร นำคณะและตัวแทนจากชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูน้ำ ในพื้นที่ ต.นาท่ามเหนือ, ต.นาท่ามใต้, ชุมชนหลังวัดแจ้ง ต.บางรัก, ต.นาโยงใต้, ต.นาข้าวเสีย เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

“วันนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร ที่ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลให้กับโรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อสร้างภูมิคุ้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงเรียน ”

ทั้งนี้ ยังได้เดินทางนำถุงยังชีพไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่กักตัวจากโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

‘พล.อ.ประวิตร’ ประชุม กพต. เดินหน้าการแก้ความยากจน เร่งสร้างสันติสุข สร้างงาน

,

‘พล.อ.ประวิตร’ ประชุมกพต.เดินหน้าการแก้ความยากจน เร่งสร้างสันติสุข สร้างงาน 3 จังหวัดขับเคลื่อนศก.ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมกพต. ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาและรับฟังความคืบหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยในที่ประชุม พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูรเลขา ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพต. ได้รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จชต. ผ่านโครงการนำร่อง “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดยพล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ การทำงานให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกำหนดให้ปี 65 เป็น “ปีแห่งการแก้ปัญหาความยากจน” และรับทราบความสำเร็จ การดำเนินงานแก้ปัญหาการว่างงานของแรงงาน ที่กลับจากต่างประเทศเนื่องจากภาวะโควิด-19 สามารถแก้ปัญหาแรงงาน ระยะที่ 1 ได้ 3,748 คน ระยะที่ 2 ได้ 11,257 คนและระยะที่ 3 กำลังดำเนินการภายในมีนาคม 65 โดยตั้งเป้าไว้ 5,000 คน สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกระทรวงการต่างประเทศ ทบทวนและปรับปรุงระเบียบกฎหมายการทำงานต่างประเทศให้ทันสมัย รองรับการทำงานหลังโควิด-19 รวมทั้งได้รับทราบความสำเร็จ ในการพัฒนารูปแบบการทำงาน ด้านการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 2-5 ขวบ โดยเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ และพล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้เร่งขยายผลการดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมกพต.ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์จากประถมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาและมาบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่บ้าน
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอบคุณ ศอ.บต. กระทรวงต่างๆ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาโดยมีความก้าวหน้าและความสำเร็จเป็นรูปธรรม หลายโครงการ พร้อมขอให้มีการขับเคลื่อน ขยายผลให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ต่อไป กำชับกพต.ให้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการกำกับดูแล แผนงานให้เป็นไปตามมติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจชต. ให้มีความอยู่ดีกินดี มีการศึกษาที่ดี มีงานทำมีรายได้ ควบคู่การสร้างความเข้าใจ กับทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความมีสันติสุขในพื้นที่จชต.โดยเร็ว และยั่งยืน พร้อมนี้ สั่งการเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการร่วมมือกันผลักดันและทำงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นธูปธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมมอบหมายให้ศอ.บต. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินงานตามมติ กพต. และข้อสั่งการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และมอบหมาย ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเพื่อสนับสนุนข้อมูลของทุกส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนของทุกส่วนราชการ และกระทรวงการต่างประเทศนำข้อมูลไปเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณะ ในส่วนของการหารือพิจารณาเปิดการให้บริการท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ศอ.บต. เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในช่วง 2 ปีแรก เนื่องจากกรมท่าอากาศยานมีรายได้ไม่เพียงพอในการรองรับการบริหารจัดการ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการเห็นชอบให้ดำเนินการในลำดับต่อไป และขอให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกระทรวงการคลังและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำงานเพื่อเปิดใช้สนามบินเบตงให้ได้ ภายในต้นปี 2565 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาไว้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา รวมทั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้น และเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ,โครงการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กับการพัฒนา จชต. ,การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมวิถีไทยในจชต. พ.ศ.2565-2570 ,การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และเห็นชอบการสนับสนุนให้เปิดท่าอากาศยานเบตง ปี 65-66 เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ข้างต้น เป็นไปตามข้อสั่งการของ ประธานกพต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 ที่ผ่านมา โดยทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม

,

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม-สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตาปาน ประจำปี 2565 โดยนายวัจน์พล ศรชัย เทศบาลตำบลศรีสำโรง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย, นายมนู พุกประเสริฐ์ นายก อบจ.สุโขมัย, นายเชตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย และคณะ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักร และดำเนินการในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ 3 ตำบล จ.ตรัง

,

“ส.ส. นิพันธ์” ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ชาวบ้าน มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ 3 ตำบล จ.ตรัง

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1 ต.โคกหล่อ, หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามเหนือ และหมู่ที่ 4 ต.นาท่ามใต้ เพื่อบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนเบื้องต้นในกับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข

“การช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายช่วยเหลือปากท้องให้กับประชาชน และขอให้พี่น้องได้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ”

ทั้งนี้ ยังได้ให้ทีมงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข้ปัญหา ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาววบ้านในพื้นที่

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565