โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 20 มกราคม 2022

“ส.ส. ฐนภัทร” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.ประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

,

“ส.ส. ฐนภัทร” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.ประสานหน่วยงานเข้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 และทีมงาน ลงพื้นเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน หลังจากได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ ว่ามีครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม ซึ่งจาการลงพื้นที่พบว่า สภาพที่พักอาศัยเป็นเพิง ไม่มีแม้แต่ฝาบ้าน ฐานะความเป็นอยู่ยากจน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดูแลและดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวดังกล่าว ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ในเรื่องของที่พักอาศัยที่ทรุดโทรม เพราะที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัย 4 เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

#ฐนภัทรกิตติวงศา
#สสจันทบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

“พล.อ.ประวิตร” ปลื้ม ไทยได้ประกาศเกียรติบัตรขึ้นทะเบียน กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลก

,

“พล.อ.ประวิตร” ปลื้ม ไทยได้ประกาศเกียรติบัตรขึ้นทะเบียน กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ดันพื้นที่อันดามันต่อเนื่อง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 เมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) เอกสารการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารดังกล่าวก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของราชอาณาจักรไทย ตามข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ ให้คงคุณค่าสืบไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกเพื่อขับเคลื่อนและกำกับ การดำเนินงานในการนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ทั้งนี้ หากพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ให้กับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

พลเอกประวิตร กล่าวว่า วันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่องที่ได้มีการพิจารณาจำนวน 3 เรื่องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละเรื่อง นำความเห็นของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ไปดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปและ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นอย่างดี

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

“ส.ส. ทัศนาพร” มอบถุงยังชีพ ชุดตรวจ ATK ส่งมอบกำลังใจกลุ่มผู้กักตัวโควิด-19

,

“ส.ส. ทัศนาพร” มอบถุงยังชีพ-ชุดตรวจ ATK ส่งมอบกำลังใจกลุ่มผู้กักตัวโควิด-19

นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสนสุข และบ้านสันติสุข พร้อมกันนี้ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,000 ชุด, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด โดยมีผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันของสาธารณสุข

“วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะนายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.จ. อ.ห้วยแถลง นางสาวธรวรรณ เกษเมธีการุณ พ.ต.อ.สิทธิพล ทิมสูงเนิน ผกก.สภ.แถลง และทีมงานห้วยแถลง 2000 ที่ร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ด้วยกันในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ยังได้พบปะพี่น้องประชาชน โดยได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และความคิดเห็นต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริง พร้อมทั้งนำไปปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนชุมชนต่อไป

#ทัศนาพรเกษเมธีการุณ
#สสนครราชสีมา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

“ส.ส. กรณิศ” วอนรัฐดูแลสวนป่าฯ สร้างปอดให้ชาวกทม. แก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน

,

“ส.ส. กรณิศ”วอนรัฐดูแลสวนป่าฯ-ขุดลองคลอง สร้างปอดให้ชาวกทม.-แก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. เขตวัฒนา-คลองเตย พรรคพลังประชารัฐ หารือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องสวนป่าเบญจกิติ ขาดการดูแลบำรุงรักษา หลังจากที่มีการส่งมอบเพียง 1 เดือน จากต้นไม้ที่เคยเขียวขจีกลายเป็นสีเหลืองแห้งเหี่ยว จึงฝากท่านประธานฯ ไปยังท่านนายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาดำเนินการดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้สวนป่าฯ แห่งนี้ กลับมามีสภาพที่เขียวขจีเหมือนเดิม และเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้ฝากไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้สำนักงานเขตคลองเตย ทำการลอกลำรางคลองสาธารณะ บริเวณสุขุมวิท 50 เพราะที่ผ่านมาขาดการดูแลมานานหลายปีแล้ว ซึ่งมีสิ่งปฏิกูลและขยะทับถบจนคลองตื้นเขิน เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนบริเวณดังกล่าว จึงฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการโดยเร่งด่วน

#กรณิศงามสุคนธ์รัตนา
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

“ส.ส. ไพลิน” เสนอรัฐจัด ตร. ติดตั้งไฟจราจร อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนสุขสวัสดิ์

,

“ส.ส.ไพลิน”เสนอรัฐจัดตร.-ติดตั้งไฟจราจร อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนสุขสวัสดิ์

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่ ถ.สุขสวัสดิ์ บริเวณวัดชมนิมิตร ซึ่งเป็นแยกที่มีผู้ใช้และสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยได้หารือผ่านที่ประชุมฯ มาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังแขวงการทาง จ.สมุทรปราการ กระทรวงคมนาคม เข้ามาดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังได้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 76 หรือตลาดนัดลานทราย ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

#ไพลินเทียนสุวรรณ
#สสสมุทรปราการ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

ส.ส. สัณหพจน์ วอนรัฐซ่อมถนน ขุดลอกคลอง เร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายปากพนัง

,

“ส.ส. สัณหพจน์” วอนรัฐซ่อมถนน-ขุดลอกคลอง เร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายปากพนัง

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีถนนทางหลวงชนบท สาย 3032 ระหว่างรอยต่อ อ.หัวไทร กับ อ.ชะอวด ที่ปัจจุบันชำรุดและทรุดโทรม แต่ยังขาดการซ่อมบำรุง จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขถนนเส้นดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรและชาวบ้านในพื้นที่

ทั้งนี้ ยังได้หารือในเรื่องการของบประมาณขุดลอกหน้าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง ถึงเทศบาลปากอ่าวแหลมตะลุมพุก ระยะทาง 4-5 กิโลเมตร ขอให้กระทรวงคมนาคม และกรมเจ้าท่า ช่วยจัดงบประมาณลงมา เพื่อขุดรอกให้กับพี่น้องประชาชน หลังจากที่ตื้นเขินมานาน และสุดท้ายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังให้มีที่ดินทำกินด้วย

#สัณหพจน์สุขศรีเมือง
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565