โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม.

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม. พปชร.ลุยนโยบายแก้ปัญหาความยากจนสู่ “บางกอกน้อยโมเดล”

วันนี้ (5 ม.ค. 2565) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย-บางพลัด พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ร่วมดำเนินการประสานงานกับทีม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจฐานข้อมูล 40 ครัวเรือน ใน 6 ชุมชน เขตบางกอกน้อยและบางพลัด ทั้งทางด้านของสุขภาพ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาตามหลัก 5 มิติสำคัญ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงเป้าหมาย ที่จะให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการนำไปสู่การพัฒนาเป็น “บางกอกน้อยโมเดล”

นายจักรพันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เพื่อต้องการข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์แนวโน้มความยากจนของแต่ละครัวเรือนมาจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบเพื่อบริหารจัดการในการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาสภาพัฒน์ ได้ดำเนินการพัฒนาแบบสอบถามการพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยได้มีการทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาความยากจนในระดับประเทศและพื้นที่ รวมทั้งออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ และเป็นไปตามแนวทางของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าในการจัดทำข้อมูล ที่นำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการให้ความช่วยเหลือแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด โดยไม่ใช่เป็นการให้เปล่าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อวางรากฐานจุดเริ่มต้น และให้คนกลุ่มนี้สามารถต่อยอดในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือตัวเองได้ บนการวางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติตามหลักพัฒนาของพรรคพลังประชารัฐที่จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“ความยากจนเป็นปัญหาที่มีการสั่งสมมานาน และขยายตัวเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรุงเทพฯเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ทีมีการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก แต่ยังพบช่องว่างของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถแก้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมา จะเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้า และเป็นการให้เปล่าเท่านั้น โดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆ ว่าในแต่ละชุมชน แต่ละครอบครัวมีบริบทที่แตกต่างกัน มีความต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกัน จึงทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ตรงจุด ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยิ่งในอนาคตการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นการทำงานเก็บข้อมูลที่แท้จริง จะมีส่วนสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาคนเพื่อหยุดยั้งความยากจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

" ,