โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 12 กันยายน 2022

“พล.อ. ประวิตร” ลงมอบสิทธิที่ทำกินพื้นที่ 5 ป่าให้ปชช.จ.ตาก เช็คแผนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำป้อนภาคเกษตร

,

“พล.อ. ประวิตร” ลงมอบสิทธิที่ทำกินพื้นที่ 5 ป่าให้ปชช.จ.ตาก เช็คแผนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำป้อนภาคเกษตร

วันนี้ (12 ก.ย. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา บ้านมั่นคงเมืองแม่สอด โดยมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สส.พปชร. จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นประธาน เปิดงาน “บจธ.สอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำดิน” เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ทั้งนี้พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) ได้กล่าวรายงาน ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ทำกิน และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับคณะ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5 ป่า ประกอบด้วย “ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน” “ป่าแม่ละเมา” “ป่าแม่สอด” “ป่าท่าสองยาง” และ “ป่าแม่ระกา” พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 1,231 เล่ม

ทั้งนี้ พื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 43 ครัวเรือน ได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)บจธ. ในเนื้อที่ 58 ไร่เศษ จุดเด่นชุมชน “ชุมชนเกษตรอาหารปลอดภัยในพื้นที่ความมั่นคงเมืองแม่สอด” ระยะเวลาใน 1 ปีเศษ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมีเงินเก็บ และมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหลายภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกในชุมชน ในพื้นที่มีตลาดนัดชุมชนของตนเอง สมาชิกมีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายพืชผัก และผลผลิตแปรรูปในพื้นที่ ถือเป็นอีกหนึ่ง (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจน

พลเอกประวิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดย มี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์น้ำในภาพรวม และผู้แทนโครงการชลประทานตาก นำเสนอสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินการเป็นนโยบายหลักโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต จากการลงพื้นที่จังหวัดตากในครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลทั้งเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องที่ดินทำกิน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ และสถานการณ์ชายแดน ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพค้าขายและทำการเกษตร รวมถึงจังหวัดตากยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ จึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร และรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ยังได้รับรายงาน ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน โดย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอถึงโครงการด้านน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ตาก ช่วงปี 61-64 มีทั้งสิ้น 588 โครงการ ความจุ 29.61 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 40,162 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 32,476 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 10,100 ไร่ เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอด ระยะที่ 2 อ.แม่สอด และการก่อสร้างฝายปู่เอ๋อพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ระมาด ส่วนแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี 65 จำนวน 29 แห่ง ความจุ 0.057 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 9,674 ครัวเรือน เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอด และงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณหมู่บ้านแม่กึ๊ดหลวงหมู่ 1-หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่าหมู่ 5 อ.แม่สอด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการด้านน้ำที่สำคัญ ปี 66-67 จำนวน 8 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 28.83 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 13,935 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,765 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกัน 2,506 ไร่ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม อ.บ้านตาก และอ่างเก็บน้ำแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำ อ.บ้าน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้-ขับเคลื่อน ศก.ชุมชนผ่านโครงการอาชีพดีพร้อม

, ,

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้-ขับเคลื่อน ศก.ชุมชนผ่านโครงการอาชีพดีพร้อม

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ปริญญา ฤกษ์หร่าย พปชร.จ.กำแพงเพชร เขต 4” จัดโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมให้แก่คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพี่ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ผ่านกิจกรรมฝึกวิชาชีพ ได้แก่ การเพ้นท์กระเป๋า การพับเหรียญโปรยทาน การทำสบู่เหลว และการทำน้ำยาล้างจาน โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสลกบาตร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

, ,

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย พปชร.จ.กำแพงเพชร เขต 3” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาผู้แทนราษฏร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี ส.ส.สุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ผศ.พรชัย อินทร์สุข และนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพดีพร้อม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็ง

, ,

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพดีพร้อม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พปชร. จ.เพชรบูรณ์ เขต 4” ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” (ดีพร้อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝึกอบรมวิชาเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตำบลกันจุ ตำบลสระแก้ว ตำบลบึงสามพัน และตำบลหนองแจง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงาน และรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง โดยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน สกรีนกระเป๋าผ้า เหรียญโปรยทาน และสบู่เหลว ซึ่งสอดคล้องกับภารพิจของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุข

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.สงขลา แทนปชช. เข้าพบที่ปรึกษานายกฯ แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

, ,

ส.ส.พปชร.สงขลา แทนปชช. เข้าพบที่ปรึกษานายกฯ แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พยม พรหมเพชร พปชร. จ.สงขลา เขต 3” มอบหมายให้ทีมงานนำตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา หมู่ที่ 7, 8, 9, ตำบลฉลุง หมู่ที่ 3, 4, 7, อำเภอหาดใหญ่ และตำบลคลองหลา หมู่ที่ 5, 7 อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อนำเสนอความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 2 กรุงเทพฯ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.กทม. ขอบคุณโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ส่งเสริมรายได้อาชีพ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

, ,

ส.ส.พปชร.กทม. ขอบคุณโครงการ “อาชีพดีพร้อม” ส่งเสริมรายได้อาชีพ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พปชร.กทม.เขตคลองเตย-วัฒนา” เป็นตัวแทนชาวชุมชนเขตวัฒนา ขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้นำโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เข้ามาให้ชาวชุมชนเขตคลองเตย ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ชุมชนเทพประทาน

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิ Bankok Community Help มาร่วมด้วยช่วยกันตรวจคัดกรอง ATK ให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรม พร้อมกับมอบข้าวสารเพื่อเป็นกำลังใจกับประชาชนและลดภาระค่าครองชีพ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565