โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 8 กันยายน 2022

‘รมว. ตรีนุช’ ห่วงใยความปลอดภัยนักเรียนช่วงฤดูฝน สั่งสถานศึกษาประเมินน้ำท่วมประกาศหยุดเรียน-สอนชดเชย

,

‘รมว. ตรีนุช’ ห่วงใยความปลอดภัยนักเรียนช่วงฤดูฝน
สั่งสถานศึกษาประเมินน้ำท่วมประกาศหยุดเรียน-สอนชดเชย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาตนได้สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษา แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมก่อนที่น้ำจะมาถึง ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะทราบอยู่แล้วว่ามีโรงเรียนไหนบ้างเสี่ยงถูกน้ำท่วม โดยล่าสุด ตน ได้รับรายงานว่าขณะนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 236 แห่ง ใน 88 เขตพื้นที่การศึกษา โดยในจำนวนนี้มี 2 โรงเรียน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังไม่สามารถให้นักเรียนเข้าไปเรียนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้ผู้บริหารต้นสังกัดของสถานศึกษาต่างๆ ลงไปช่วยเหลือดูแล และเร่งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม และให้มีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาหากพบว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักเรียนในการเดินทางมาเรียน หรือในการจัดการเรียนการสอน โดยดูเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง และหากมีความจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ก็ให้สถานศึกษาตัดสินใจหยุดเรียนและจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น หรือมีจัดเวลาเรียนชดเชย เพื่อไม่ให้เด็กเกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565

“พล.อ.ประวิตร” ชวนสร้างไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต “ตรีนุช”เชิดชูเกียรติ “พระยาศรีสุนทรโวหาร”เป็นผู้ส่งเสริมการรู้หนังสือ

, ,

“พล.อ.ประวิตร”ชวนสร้างไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต
“ตรีนุช”เชิดชูเกียรติ “พระยาศรีสุนทรโวหาร”เป็นผู้ส่งเสริมการรู้หนังสือ

วันนี้ ( 8 ก.ย. 2565) ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2565 หัวข้อ “การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กศน.ตำบล ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 169 รางวัล โดยมีนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วม

ทั้งนี้ได้อ่านสารของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือว่า “การรู้หนังสือเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้คนทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้ที่ไม่รู้หนังสือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางและชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นพลเมืองของชาติที่เข้มแข็งและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะส่งผลทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป แต่ได้มีการนำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในระบบการศึกษามากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังนั้น จึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้เปิดกว้างและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป

นางสาวตรีนุช กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาล ได้มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยหนึ่งในนโยบายหลักที่ใช้ขับเคลื่อน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญในการปฏิบัติ คือ การทำให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือที่สอดคล้องกับยุคสมัยทั้งของสังคมไทยและสังคมโลก และ สามารถเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์สูง คือกว่าร้อยละ 92 เป็นผู้ที่สามารถอ่านออก เขียนได้ความหมายของการรู้หนังสือ คือ เข้าใจภาษาในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร ทำให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ตามระดับของสังคม

“ในโอกาสเดียวกันนี้ ดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ขอยกย่อง และเชิดชูเกียรติ “พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีชาตกาล ในปี 2565 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม พระยาศรีสุนทรโวหาร เป็นผู้ส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยเป็นผู้นิพนธ์หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ซี่งเป็นแบบเรียนหลวงชุดแรกที่ใช้เป็นแบบหัดอ่านเบื้องต้นของนักเรียน และยังนิพนธ์หนังสือเสริมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงประพันธ์คำนมัสการคุณานุคุณ และบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ผลงานของท่านมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษา และการรู้หนังสือของไทย สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การยูเนสโกในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาให้แก่ทุกคน และการส่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือในการเปิดโลกกว้างให้กับทุกๆ คน ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจผ่านการรู้หนังสือ จะเป็นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งพลังกาย พลังใจ และพลังสมอง ต่อการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง และมีคุณค่า มีความสุข”นางสาวตรีนุช กล่าว.

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565

“พล.อ.ประวิตร” ยกระดับใช้กฎหมายปราบค้ามนุษย์เข้ม หลังสภาสหรัฐฯการันตีขึ้น Tier2 ผนึกองค์กรต่างประเทศร่วมดูแล

,

“พล.อ.ประวิตร” ยกระดับใช้กฎหมายปราบค้ามนุษย์เข้ม
หลังสภาสหรัฐฯการันตีขึ้น Tier2 ผนึกองค์กรต่างประเทศร่วมดูแล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และคณะกรรมการประสาน และกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปคม. ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี65 โดย ก.ต่างประเทศ สหรัฐฯ ได้จัดอันดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ จำนวน 188 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานที่สหรัฐฯกำหนด และได้รับการยกระดับจาก Tier 2 (WL) ในปี 64 ขึ้นเป็น Tier 2 ในปี 65 พร้อมได้รับรางวัล “TIP REPORT HERO” 1 คน ได้แก่ นางอภิญญา ทาจิตต์ รอง ผอ. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ซึ่งถือเป็นความสำเร็จตามเป้าหมาย และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยังคงมีความพยายาม ที่จะพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN – ACT) ซึ่ง ก.ยุติธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำ ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ไทย – ออสเตรเลีย ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือระหว่าง ไทย – ฟิลิปปินส์ ว่าด้วยการสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ คดีค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบได้แก่ ก.ยุติธรรม พร้อมทั้งให้ สำนักงานตำวจแห่งชาติ (สตช.) ,กระทรวงพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ (พม.) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงแรงงาน(รง.) และสำนักงานอัยการสูงสุด ให้การสนับสนุนข้อมูล และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ และเห็นชอบ แนวทางการขับเคลื่อนตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นสำคัญ และสอดคล้องกับกรอบการประเมิน เพื่อจัดอันดับ ในปีต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปกค. ได้เห็นชอบ ในหลักการแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ.2566-2570 ซึ่งประกอบด้วย 4ประเด็นยุทธศาสตร์และ 9กลยุทธ์ รวมทั้งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับภาค หรือระดับหน่วยงาน พ.ศ.2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายเพื่อการยกระดับ TIP REPORT ของไทย ต่อไป

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงาน ที่ช่วยกันทำงาน อย่างทุ่มเท เสียสละ ทำให้ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับขึ้นเป็น Tier2 ในปีนี้ พร้อมกำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการความร่วมมือกัน อย่างต่อเนื่อง และให้เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องบังคับใช้กม.อย่างจริงจัง พร้อมยืนยันความตั้งใจ ที่จะต้องกำจัด”การค้ามนุษย์” ให้หมดไปจากประเทศไทย โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ และส่งสริม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างงานสร้างอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ฐานราก

,

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร.จ.นครศรีธรรมราช” ร่วมเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มน้ำปากพนัง อำภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ส.อาญาสิทธิ์ กล่าาว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชน ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองควบคู่กับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นตั้งใจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด

,

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร.จ.นครสวรรค์ เขต 3” มอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พี่น้องอสม. ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และโรงพยาบาลสนาม อำเภอบรรพตพิสัย พร้อมกันนี้ยังได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านส้มเสี้ยว ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาล

สำหรับการลงพื้นที่มอบสิ่งของในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ” ซึ่งมูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และชมรม Fc สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยส.ส.สัญญา ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สนามของ อ.บรรพตพิสัย และเจ้าหน้าที่ อสม.ที่เสียสละเวลาในการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือปชช.ในภาวะที่โควิดยังระบาด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์​พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565