โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผู้เขียน: pprpadmin

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

,

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังประกาศยกเลิกมาตรการ
Test & GO เป็นการชั่วคราว

นางสาวพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีรัฐบาลได้ประกาศการระงับมาตรการ Test & Go เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโอไมครอน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาการประกาศมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ประกาศออกเป็นแบบกระทันหัน ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับมือ และหาทางออกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใม่ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจตามมา

#พิชชารัตน์เลาหพงศ์ชนะ
#สสบัญชีรายชื่อ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

“พล.อ.ประวิตร”ถกคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติผ่านร่างธรรมนูญผังเมืองฉบับแรก

,

“พล.อ.ประวิตร”ถกคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติผ่านร่างธรรมนูญผังเมืองฉบับแรก กำหนดทิศทางทำผังเมืองสอดรับบริบทผังเมืองประเทศยึดประชาชนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะกรรมการฯได้เห็นชอบ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ซึ่งกรมฯจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมโดยได้รับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนกับงานผังเมืองผ่านการประชุม เชิงปฎิบัติการในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รายภาคครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นจึงได้สอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 500 หน่วยงาน/บุคคล และได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาวิเคราะห์กลั่นกรอง เพื่อให้เป็นธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่สอดคล้องกับบริบทด้านการผังเมืองของประเทศไทยมากที่สุด โดย (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักการเชิงนโยบาย 7 ข้อ หลักการพื้นฐาน 14 ข้อ และหลักการเชิงพื้นที่ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ ซึ่งจะได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามหน้าที่และอำนาจของตน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้จัดทำคู่มือประกอบธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองนี้ ต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผังเมืองอีกสองเรื่อง คือ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. … ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งได้เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาวการณ์และผลการดำเนินการด้านการผังเมืองของประเทศที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายลง แต่ภารกิจด้านอื่น ๆ ของประเทศ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ประเทศ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ที่กรรมการได้ให้ไว้ในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการฯ ในโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข พื้นที่แพรกษา

,

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข ช่วยลดค่าครองชีพ ปชช.
ในพื้นที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี ต.แพรกษา ร่วมกับผู้บริหาร, ข้าราชการฯ เทศบาล ต.แพรกษา รวมถึงภาคเอกชน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชุมชนเอื้ออาทร สมุทรปราการ 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมมอบข้าวสารและถุงยังชีพ ในโครงการปันสุข เทศบาล ต.แพรกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ขอให้ทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในไม่ช้า ถ้าเราร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะมีความสุขไปด้วยกันในปี 2565 นี้ ด้วยความปราถนาดีจาก ทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ”

#ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตร
#สสสมุทรปราการ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ ปชช.

,

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อ-สร้างความมั่นใจปชช. อ.เมืองสงขลา

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ส.ส. จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา อาทิ ชุมชนมิตรเมืองลุง, หมู่บ้านเบญจพร นวมินทร์, พื้นที่บ้านโคกไร่, บริเวณถนนศรีสุดา, พื้นที่ตลาดทรัพย์สิน, ชุมชนย่านเมืองเก่า และพื้นที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่แหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา เราจะสู้กันต่อไป เพื่อกำจัดโรคภัยในพื้นที่ ทั้งวันนี้และวันต่อไป เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกๆคน ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564

“พล.อ.ประวิตร” เร่งแก้กฏหมายสารกระตุ้น เร่งปลดล็อกวาด้าแบนเชิญธงชาติไทย

,

“พล.อ.ประวิตร” เร่งแก้กฏหมายสารกระตุ้น เร่งปลดล็อกวาด้าแบนเชิญธงชาติไทยขึ้นเสา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเสียงวิจารณ์การแก้ปัญหากรณีที่องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลกหรือ (วาด้า) ลงโทษไทย ให้ระงับใช้ธงชาติไทย ในเวทีแข่งขันนานาชาติ โดยให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้เรียบร้อยก่อน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งทำเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ คาดว่าจะเรียบร้อยในเร็วๆ นี้ โดยจะแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามที่วาดาต้องการ เชื่อว่าคงไม่มีอะไร ซึ่งกรอบเวลาก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาฯว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)หรือออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่

“กรณีที่ระบุว่าเกิดกระแสวิจารณ์ถึงการแก้ปัญหาเพราะเมื่อนักกีฬาแข่งขันชนะในระดับนานาชาติ แต่กลับไม่ได้ชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกคนไทย เรื่องนี้เคยบอกไปแล้วว่าเป็นกติกาของวาด้าซึ่งเป็นเรื่องกฎหมาย” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2564

“ส.ส.นิพันธ์” ส่งตัวแทนลงพื้นที่ตลาดท่ากลาง มอบถุงยังชีพให้ชาว จ.ตรัง

,

“ส.ส.นิพันธ์” ส่งตัวแทนลงพื้นที่ตลาดท่ากลาง มอบถุงยังชีพลดค่าครองชีพให้ชาว จ.ตรัง

นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปภายใต้มาตรการการป้องกันของสาธารณสุข เพื่อแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดท่ากลาง ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่าน ทุกครัวเรือน ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใย จากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ตัวแทน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในการรับฟังปัญหาและความเดือนร้อน ซึ่งจะทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#นิพันธ์ศิริธร
#สสตรัง
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2564

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต พัฒนาชุมชน

,

“ส.ส. นัทธี” เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านกะตะ จ.ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาชุมชนประจำหมู่บ้านเข้าถึงเทคโนโลยี

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เขต2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน และตรวจความเรียบร้อยวันแรกของการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัล ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ส.ส.นัทธี ถิ่นสาคู ผลักดันประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งสำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม และการเข้าถึงทางด้านโอกาสด้านสาธารณะ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ เสริมทักษะด้านต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคนในชุมชน

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการเสริมทักษะดิจิทัล ขยายมุมมองให้ทั้งเยาวชน คนหนุ่มคนสาว รวมทั้งผู้สูงอายุ มีทักษะที่ทันโลกทันสมัย ในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่จะดูแลตนเอง และครอบครัวในอนาคตด้วยการพึ่งพาตนเองได้

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.สร้างห้องน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้

,

พึ่งพาได้!! “ส.ส. ธนัสถ์” ลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.สร้างห้องน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย คุณอัจฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ และทีมงาน ส.ส. ได้รับการประสานงานจากผู้นำในพื้นที่ ให้เข้าช่วยเหลือครอบครัว นางฮอม มูลอ้าย ที่พักอาศัยอยู่กับหลานชาย 2 คน ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ และไม่มีรายได้ มีเพียงรายได้จากเงินเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของห้องน้ำ จึงได้สั่งการให้ทีมงาน ส.ส. เร่งให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน เพื่อก่อสร้างห้องน้ำใหม่ ทดแทนห้องน้ำเดิมที่ชำรุด และทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ยังได้รับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้ใหญ่ ปรีดา ยะแก้ว, ผู้ใหญ่ สายสุนีย์ ตันแผง (หมู่ 12) สมาชิกอบต., ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่ ให้ข้อมูลและรับมอบการช่วยเหลือในครั้งนี้

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวนางฮอม ซึ่งตนเองในฐานะส.ส.เจ้าของพื้นที่ ขอแจ้งว่าถ้ามีพี่น้องท่านใดเดือดร้อนก็สามารถแจ้งมาได้ทันที ภายใต้ภารกิจที่ว่า ห่วงใย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#ธนัสถ์ทวีเกื้อกูลกิจ
#สสตาก
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

“พล.อ.ประวิตร” มอบหมายผู้ว่าฯทั่วประเทศแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนอยู่ดี กินดี

,

“พล.อ.ประวิตร” มอบหมายผู้ว่าฯทั่วประเทศแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนอยู่ดี กินดี บูรณาการแผนหน่วยงานรับมือผลกระทบจากภัยพิบัตทางธรรมชาติ-การแพร่ระบาดโควิด 19

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13 และ 16 โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ หัวหน้าคณะทำงานส่วนอำนวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) และเจ้าหน้าที่หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว และที่ประชุมรับทราบนโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1) มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 2) ปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่ตามที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน (TPMAP) การบุกรุกที่สาธารณะการเตรียมการรับภัยแล้งหรือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการแก้ไขหาแรงงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ปัญหาหมอกควันชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้จังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ และประสานงานเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่างๆ และจากปัญหาการแพร่ระบาด ของโควิด19 สร้างความรับรู้ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการต่อไป แนวทางการสนับสนุนงบประมาณในปีนี้ ขอให้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนโดยน้อมนำแนวทาง ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด และจริงจัง ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษารูปแบบการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหารเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามข้อสั่งการและการรายงานผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“การมอบนโยบายในครั้งนี้ จะทำให้เข้าใจถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน และทำให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นต่อไป”พล.อ.ประวิตรกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

พปชร. เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสู่สภา พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ต้นปี’65

,

พปชร.”เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเข้าสู่สภา พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ครบ50เขตต้นปี’65

พปชร. ภาคกทม. ประชุมว่าที่ผู้สมัครสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) วันนี้ เผยคืบหน้าคัดเลือกผู้สมัคร”ส.ก.”แล้ว 90% เตรียมเปิดตัวครบทั้ง 50 เขตต้นปี 2565 ด้านส.ส. กทม. เตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ……ยกระดับสิ่งแวดล้อมเพื่อคนกรุงฯและประชาชนทั้งประเทศ

20 ธ.ค.64 ที่ทำการใหญ่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม.เขต30 ในฐานะหัวหน้าภาคกทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า วันนี้ในการประชุมว่าที่ผู้สมัครสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) จะแจ้งมติคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมาในการที่พรรคจะส่งว่าที่ผู้สมัครส.ก. ในนามพรรคพลังประชารัฐทั้ง 50 เขต โดยขณะนี้การคัดเลือกบุคคลเพื่อลงสมัครได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90% คาดว่าจะมีรายชื่อครบทั้งหมดและสามารถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี2565

นอกจากนี้ คณะทำงานภาค กทม.ยังได้ให้ส.ส.กทม.ของพรรคเตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชนพ.ศ…… เข้าสู่การพิจารณาของสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้านนโยบายเพื่อคนกทม.และคนไทยทั้งประเทศ ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ซึ่งหัวใจของร่างกฎหมายดังกล่าวถือว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ และจะให้อำนาจจังหวัดรวมถึง กทม.ในการแก้ปัญหาอากาศพิษที่เกิดจากแหล่งก่อมลพิษทั้งหลาย และมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

“ผมได้ย้ำกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ทุกท่าน ว่าการทำงานของภาคกทม.จะเน้นการผลิตนโยบายสำคัญเพื่อคนกรุงเทพฯ และว่าที่ส.ก.ทุกคนต้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนกทม.อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าหากถึงเวลาคัดสรรผู้สมัครผู้ว่าราชการกทม. จะหาคนที่มีแนวคิดและนโยบายที่ใกล้เคียงกับนโบบายที่ภาคกทม.ได้จัดเตรียมไว้” นายจักรพันธ์กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน

,

ส.ส. สัมพันธ์ (บีลา) รุดให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน จากเหตุฝนตกหนักทำให้กำแพงกั้นแม่น้ำสุไหงโกลกแตก บริเวณบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 06.00น นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) พร้อมด้วยทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส และ ผู้ช่วย ส.ส.พร้อมกันลงพื้นที่บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกำแพงกั้นน้ำสุไหงโกลกแตก เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย เพราะชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทัน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน และได้พูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ และพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในลำดับต่อไป

ก่อนหน้านี้ เวลา 03.00 น. ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ มอบให้ ส.จ.อามินทร์ มะยูโซ๊ะ รองประธานสภา อบจ.นราธิวาส พร้อมทีมงานลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโกล จ.นราธิวาส เพื่อให้การช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุอุทกภัย ทำให้กำแพงกั้นน้ำแตกดังกล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2564

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม

,

“ส.ส. ภาดาท์”เสนอรัฐ เร่งศึกษาผลกระทบควบรวมกิจการโทรคมนาคม หวั่นเป็นช่องทางผูกขาด ปชช.เสียประโยชน์แบกภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตราชเทวี-พญาไท-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้การจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เกรงว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการผูกขาดทางการค้า และอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ดังนั้น อยากให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบอกเสียงไปยังสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง (กสทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กขค.) เพื่อเข้ามากำกับและดูแล พร้อมทำการศึกษาถึงผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากควบรวมกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคต

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกรุงเทพ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564