โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 23 ธันวาคม 2022

‘ พล.อ.ประวิตร’ ถก กก.สิ่งแวดล้อม เคาะแผนความมั่นคงระบบไฟฟ้า สร้างอ่างเก็บน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ปชช.

,

‘ พล.อ.ประวิตร’ ถก กก.สิ่งแวดล้อม เคาะแผนความมั่นคงระบบไฟฟ้า
สร้างอ่างเก็บน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ปชช.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบรายงาน EIA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเกาะกระเต็น (แตน) จ.สุราษฎร์ธานี ตลอดจนเห็นชอบโครงการถนนตามผังเมืองสาย จ ผังเมืองรวมเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อพัฒนาโครงข่ายของถนนเลี่ยงเมืองให้มีความสมบูรณ์ เป็นรูปแบบระบบถนนวงแหวน (Ring Road) เพื่อรองรับการเดินทาง และเห็นชอบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง เพื่อเป็นโครงข่ายถนนรองรับการเดินทางและขนส่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รวมทั้งยังให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ของกรมท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการให้บริการเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ยังให้ความเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง ของกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้เห็นชอบโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท จิระภัทรสโตน 2010 จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ปูนขาวในอุตสาหกรรมปูนขาวในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนเห็นชอบโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยกำชับให้เจ้าของโครงการทั้ง 8 โครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการลด และ/หรือเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) รวมทั้งกำจัดให้หมดไป และแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2565 – 2568 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในพื้นที่คลิตี้ต่อเนื่องจากแผนการดำเนินงานฯ ระยะที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 ธันวาคม 2565

พล.อ.ประวิตร สั่งตื่นตัวเฝ้าระวังแก้ปัญหา PM 2.5 เตรียมแผนเชิงรุกป้องกัน ปชช.ทั่วปท.และ กทม. หลังลมหนาวเยือน

,

พล.อ.ประวิตร สั่งตื่นตัวเฝ้าระวังแก้ปัญหา PM 2.5
เตรียมแผนเชิงรุกป้องกัน ปชช.ทั่วปท.และ กทม. หลังลมหนาวเยือน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานกับกระทรวงมหาดไทย กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM 2.5 หลังความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม โดยเริ่มมีผลหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้ง กรุงเทพมหานครฯ

โดยขอให้ประสานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ที่ให้ความสำคัญ การสื่อสารเชิงรุก แจ้งเตือนป้องกันกับประชาชน ยกระดับเพิ่มความเข้มปฏิบัติการ ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆที่กำหนด รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันในช่วงเวลาวิกฤต ทั้งนี้ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้มีผลและครอบคลุมเป้าหมายทั้ง พื้นที่เมือง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ป่า เพื่อลดต้นเหตุของการเกิดปัญหาให้เป็นผล ทั้งนี้ขอให้ประสานการทำงานร่วมกัน สธ.เข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก ผู้สูงวัยและสตรีมีครรภ์ ในภาพรวม

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 23 ธันวาคม 2565