โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: มิถุนายน 2022

ส.ส. ดร.ส้ม สานฝันน้องๆ กทม. ปทุมวัน บางรัก สาทร ผุดโครงการ “ยุวโฆษก”

,

ส.ส. ดร.ส้ม สานฝันน้องๆ 3 เขตกทม. ปทุมวัน บางรัก สาทร ผุดโครงการ “ยุวโฆษก”
By ดร. ส้ม พัชรินทร์ เปิดโอกาส เด็กประถม-มัธยม ได้ทดลองจริง หวังเปิดมิติใหม่สื่อสารสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ต่อยอดเป็นโฆษกประจำเขต

ดร. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เดินหน้าโครงการยุวโฆษก By ดร. ส้ม พัชรินทร์ ที่จะเน้นให้เยาวชนในกรุงเทพมหานคร ฝึกทักษะ และความกล้าแสดงออกสื่อสารออกมาในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเชิงปฎิบัติการและการฝึกภาคปฏิบัติ และทดลองถ่ายทำในสนามจริง ของการเป็นโฆษก พิธีกร ผู้ประกาศ ด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย

ดร.พัชรินทร์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มาเป็นตัวแทน 1 เขต 1 โรงเรียน โดยจะนำร่องใน 3 เขตพื้นที่ คือ เขตปทุมวัน ที่โรงรียนปลูกจิต เขตบางรัก ที่ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และเขตสาทร ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดให้เป็น โฆษกประจำเขต ต่อไป

“โครงการยุวโฆษก ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ไหวพริบปฏิภาณในทุกการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสื่อสารในที่สาธารณะ และการสื่อสารออนไลน์ อย่างถูกต้องและถูกกาลเทศะ หวังสร้างมิติใหม่ในการสื่อสารการเมือง ด้วยการปลูกฝังตั้งแต่ระดับยุวชน” ดร.พัชรินทร์ กล่าว

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2565

“รมว. ตรีนุช”ออกประกาศ.ศธ สกัดนำกัญชา-กัญชงเข้าพท.โรงเรียน

, ,

“รมว. ตรีนุช”ออกประกาศ.ศธสกัดนำกัญชา-กัญชงเข้าพท.โรงเรียน

วันนี้ ( 17 มิ.ย.65) น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ. ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ ดังนั้น ศธ., สธ. และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ให้เหมาะสม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของ ศธ.ไว้ ดังนี้
1.สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. ห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร

2.ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใด ๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. กำกับควบคุมร้านค้าที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง อีกทั้งห้ามมีให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. อย่างเด็ดขาด

4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ เกินปริมาณตามที่ สธ.ประกาศกำหนดให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองประชาชน หรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง

5.การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ

6.นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. อาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

พล.อ.ประวิตร ขับเคลื่อนนโยบาย ดึงปชช.ร่วมมือสร้างที่ทำกินสู่ อาชีพมั่นคง

,

ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาต้นเหตุ ลดฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ!!!
หยุดการรุกป่าพัฒนาที่ดิน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเข้มแข็ง พลิกฟื้นผืนป่ายกระดับคุณภาพชีวิต
“พล.อ.ประวิตร” ดึงปชช.ร่วมมือสร้างที่ทำกินสู่ อาชีพมั่นคง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

“ส.ส.ชาญวิทย์”ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง มอบเครื่องอุปโภค

,

“ส.ส. ชาญวิทย์”ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคลดภาระค่าใช้จ่าย

นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. เขตมีนบุรี-คันนายาว และทีมงาน ลงพื้นที่ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 และชุมชนภราดรพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงวัย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระและดูแลความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับกลุ่มดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ยังมีผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นี่คือหน้าที่ของพวกเรา และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนสู้ไปด้วยกัน”

#ชาญวิทย์วิภูศิริ
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

,

ผลักดัน กทม. ยกระดับขับเคลื่อนตลาดใจกลางเมืองสร้างรายได้ศก.ชุมชน!!!
“ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร. กทม.” เสนอ กทม. ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตปทุมวัน บางรัก และสาทร เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ ของความเจริญที่มีทั้งชุมชนเก่าและใหม่ ในพื้นที่เดียวกัน แต่ยังคงมี พื้นที่ตลาด และชุมชนเก่าแก่ ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม หากได้รับการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้เข้ามาช่วยพัฒนาตลาดให้เกิดความน่าสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงทำได้เพียงโครงการนำร่องเท่านั้น ดังนั้น จึงขอหารือท่านประธานฯ ไปยังสำนักงานกรุงเทพมหานคร ช่วยผลักดันและยกระดับตลาดต่างๆ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนย่านใจกลางเมือง เป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” อย่างเช่น ตลาดพระเจน เขตปทุมวัน ชุมชนฮารูณ และชุมชนพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก หากได้มีการทำงานและบูรณาการร่วมกัน จะช่วยสร้างพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือ กทม. เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณสวนอยู่ดี เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

#ดรพัชรินทร์ซำศิริพงษ์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หนุนกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมทุกกลุ่มของสังคมไทย!!!

,

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หนุนกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมทุกกลุ่มของสังคมไทย!!!
ร่วมผลักดัน ผ่านร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต เปิดกว้างทางกฎหมาย รักษาสิทธิ์ เสมอภาค ให้กับคู่รักเพศเดียวกัน ยกระดับกฎหมายรักษาสิทธิ์เช่นเดียวกับต่างประเทศ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

เสนอรัฐสร้างอุโมงค์ทางลอดเพิ่มความสะดวกเส้นทางสัญจรรองรับขับเคลื่อน EEC

,

เสนอรัฐสร้างอุโมงค์ทางลอดเพิ่มความสะดวกเส้นทางสัญจรรองรับขับเคลื่อน EEC!!
“ส.ส.ฐนภัทร กิติวงศา พปชร. จ.จันทบุรี” เสนอหน่วยงานรัฐเร่งพิจารณา-ศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างอุโมงค์ทางลอด หรือ โอเวอร์พาส บริเวณสี่แยกเขาระยา ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเมืองจันทบุรี-ภาคตะวันออก รองรับ EEC และนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศ

#ฐนภัทรกิติวงศา
#สสจันทบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

“ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร. จ.พิจิตร”เสนอรัฐเร่งจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์

,

“ส.ส. สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร.จ.พิจิตร” เสนอรัฐเร่งจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ !! “ส.ส. สุรชาติ ศรีบุศกร พปชร. จ.พิจิตร” วอนรัฐเร่งจัดสรรจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 ที่ยังค้างจ่ายในปีงบประมาณ 63 และปี 65 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละเวลาและมีความเสี่ยงสูงในการปกป้องพี่น้องประชาชน ที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

ส.ส. ไพลิน ติดตามเงินเยียวยาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ประสบภัยพิบัติ

,

ติดตามเงินเยียวยาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ประสบภัยพิบัติ !!!
“ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ พปชร. จ.สมุทรปราการ”วอนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 981 ราย คิดเป็นพื้นที่ความเสียหาย 4,700 ไร่ พร้อมฝากกรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการขุดลอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา หลังพบปัญหาตื้นเขิน หวั่นกระทบการสัญจรทางน้ำ

#ไพลินเทียนสุวรรณ
#สสสมุทรปราการ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2565

เร่งแก้เรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ลดผลกระทบประมงพื้นบ้านจ.เพชรบุรี

,

เร่งแก้เรือประมงกระทำผิดกฎหมาย ลดผลกระทบประมงพื้นบ้านจ.เพชรบุรี !!! “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ-ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ พปชร. จ.เพชรบุรี”
ร่วมกับนายกสมาคมประมงอำเภอบ้านแหลม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาจากเรือรุนและเรือคราดหอยที่ผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 27 ตร.กม สร้างความเดือดร้อนชาวประมงพื้นบ้าน ต.บางขุนไพร

การลักลอบกระทำผิดส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ไม่เอื้อต่อการวางไข่ของหอยเสียบ หอยแครง และหอยลาย
ทำให้พื้นที่เป็นดินโคลนและดินเลนได้รับความเสียหายจากเครื่องทำการประมง ต้องเร่งดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นของพี่น้องชาวประมงทุกคน แต่การจัดสรรปันส่วนต้องอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและข้อตกลงที่เป็นธรรม ลดการเอารัดเอาเปรียบกัน

#สุชาติอุสาหะ
#กฤษณ์แก้วอยู่
#สสเพชรบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565

“รมว.ชัยวุฒิ”เตรียมประกาศกม.ลูกพรบ. PDPA บังคับใช้สัปดาห์หน้า

,

“รมว.ชัยวุฒิ”เตรียมประกาศกม.ลูกพรบ. PDPA
ผ่อนปรน เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชนบังคับใช้สัปดาห์หน้า

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้เห็นชอบและเตรียมส่งกฎหมายลูก รอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วยกฎหมายผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเรื่องผ่อนปรนโทษ คาดว่าจะประกาศและมีผลบังคับใช้ในต้นสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ในเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีภาระในการปฏิบัติตามกฎหมายน้อยที่สุด สะท้อนการเริ่มบังคับใช้ในช่วงแรก ที่ไม่ควรเป็นภาระมากเกินไป มีการผ่อนปรนโทษต่างๆ มุ่งเน้นการให้ความรู้และตักเตือนมากกว่าการลงโทษ

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงราชกิจจาประกาศบังคับใช้ คาดว่าจะประกาศใช้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยมีเรื่องการผ่อนปรน PDPA สำหรับเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเรื่องการผ่อนปรนโทษที่เน้นการตักเตือน ขณะที่ (ร่าง) ประกาศชุดแรกที่เปิดรับฟังความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เห็นชอบ และระหว่างรอการประกาศใช้เป็นกฎหมายลูก ได้แก่ 1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. …. 2.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และ 3.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. และ 4.(ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการบังคับและพิจารณาลงโทษทางปกครอง พ.ศ. …..

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลูกที่สำคัญอีก 4 ฉบับ ที่จะทยอย ประกาศ และบังคับใช้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการเรื่องกฎหมาย ลูกทั้งหมด 8 ฉบับภายในเดือนมิ.ย.นี้ ส่วนเรื่องบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ที่ผู้ประกอบการมีความกังวล ขอย้ำว่าในทางปฏิบัติ ถ้าผู้ประกอบการระมัดระวังการใช้ข้อมูลของลูกค้า พนักงาน และประชาชนไม่ให้เกิดการรั่วไหล หรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็ไม่ต้องกังวลในบทลงโทษต่างๆ ของ PDPA

“ขณะเดียวกัน ขอเตือนผู้คิดแสวงหาประโยชน์จาก PDPA ในการนำเรื่องไปฟ้องร้อง ก็ต้องระวังการถูกฟ้องกลับ เพราะการตัดสินโทษทางแพ่งและอาญาเป็นกระบวนการของศาล เป็นไปตามการตัดสินและดุลพินิจของศาล ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ พยานหลักฐาน เจตนา” นายชัยวุฒิ กล่าว

#ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
#รมวดิจิทัล
#ดีอีเอส
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565

บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขชาวบ้าน จ.ราชบุรี ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา

,

บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขชาวบ้าน จ.ราชบุรี! “ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา พปชร. จ.ราชบุรี”
ร่วมเปิดตลาดปันสุข อบจ.ไม่ทิ้งกัน จำหน่ายข้าวสารราคาพิเศษ แบ่งเบาภาระให้ชาวบ้านใน อ.สวนผึ้ง พร้อมเปิดโครงการ อบจ.ราชบุรี ร่วมใจท้องถิ่นพัฒนา ครั้งที่ 2 ประชุมผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน จ.ราชบุรี

#บุญยิ่งนิติกาญจนา
#สสราชบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565