โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 28 มิถุนายน 2022

พล.อ.ประวิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

,

“พล.อ.ประวิตร” ส่งเสริมการท่องเที่ยว 12 เมืองเก่า ดึงอัตลักษณ์ สร้างรายได้ชุมชนหนุนเศรษฐกิจยั่งยืน

ชวนเที่ยวเมืองเก่า 12 แห่ง กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พล.อ.ประวิตร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้สามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และผลักดันให้เมืองเก่าสงขลามุ่งสู่การเป็นเมืองอนุรักษ์อย่างสากล รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าให้ครบถ้วนทั้ง 36 เมือง จากที่ดำเนินการไปแล้ว 24 เมือง และให้ดำเนินการในอีก 12 เมือง อย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย เมืองเก่ากำแพงเพชร ตะกั่วป่า เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบกลาง ปี 2566 ให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการขับเคลื่อน ไปสู่การบริหารจัดการเมืองเก่าที่สำคัญในระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน และประชาชน อันจะเป็นการรักษาเมืองเก่าให้คงคุณค่าพร้อมไปกับการพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ทั้ง 36 เมือง ให้มีสัดส่วนของภาคส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมและสมดุล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565