โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 17 มิถุนายน 2022

“รมว. ตรีนุช”ออกประกาศ.ศธ สกัดนำกัญชา-กัญชงเข้าพท.โรงเรียน

, ,

“รมว. ตรีนุช”ออกประกาศ.ศธสกัดนำกัญชา-กัญชงเข้าพท.โรงเรียน

วันนี้ ( 17 มิ.ย.65) น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ศธ. ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ ดังนั้น ศธ., สธ. และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ให้เหมาะสม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศธ. พ.ศ. 2546 จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของ ศธ.ไว้ ดังนี้
1.สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. ห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร

2.ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใด ๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย 3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. กำกับควบคุมร้านค้าที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง อีกทั้งห้ามมีให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. อย่างเด็ดขาด

4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ เกินปริมาณตามที่ สธ.ประกาศกำหนดให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองประชาชน หรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง

5.การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ

6.นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของศธ. อาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศธ. นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

พล.อ.ประวิตร ขับเคลื่อนนโยบาย ดึงปชช.ร่วมมือสร้างที่ทำกินสู่ อาชีพมั่นคง

,

ขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาต้นเหตุ ลดฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ!!!
หยุดการรุกป่าพัฒนาที่ดิน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเข้มแข็ง พลิกฟื้นผืนป่ายกระดับคุณภาพชีวิต
“พล.อ.ประวิตร” ดึงปชช.ร่วมมือสร้างที่ทำกินสู่ อาชีพมั่นคง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

“ส.ส.ชาญวิทย์”ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง มอบเครื่องอุปโภค

,

“ส.ส. ชาญวิทย์”ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคลดภาระค่าใช้จ่าย

นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. เขตมีนบุรี-คันนายาว และทีมงาน ลงพื้นที่ชุมชนสุกกาทองโครงการ 2 และชุมชนภราดรพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ป่วยและผู้สูงวัย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อแบ่งเบาภาระและดูแลความเดือดร้อนต่างๆ ให้กับกลุ่มดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ยังมีผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นี่คือหน้าที่ของพวกเรา และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนสู้ไปด้วยกัน”

#ชาญวิทย์วิภูศิริ
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

,

ผลักดัน กทม. ยกระดับขับเคลื่อนตลาดใจกลางเมืองสร้างรายได้ศก.ชุมชน!!!
“ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร. กทม.” เสนอ กทม. ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตปทุมวัน บางรัก และสาทร เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ ของความเจริญที่มีทั้งชุมชนเก่าและใหม่ ในพื้นที่เดียวกัน แต่ยังคงมี พื้นที่ตลาด และชุมชนเก่าแก่ ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม หากได้รับการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้เข้ามาช่วยพัฒนาตลาดให้เกิดความน่าสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงทำได้เพียงโครงการนำร่องเท่านั้น ดังนั้น จึงขอหารือท่านประธานฯ ไปยังสำนักงานกรุงเทพมหานคร ช่วยผลักดันและยกระดับตลาดต่างๆ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนย่านใจกลางเมือง เป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” อย่างเช่น ตลาดพระเจน เขตปทุมวัน ชุมชนฮารูณ และชุมชนพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก หากได้มีการทำงานและบูรณาการร่วมกัน จะช่วยสร้างพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือ กทม. เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณสวนอยู่ดี เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

#ดรพัชรินทร์ซำศิริพงษ์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565