โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. จักรพันธ์ พรนิมิตร

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม.

,

“ส.ส.จักรพันธ์” ประสานสภาพัฒน์ เก็บข้อมูลฐานราก 6 ชุมชนพื้นที่กทม. พปชร.ลุยนโยบายแก้ปัญหาความยากจนสู่ “บางกอกน้อยโมเดล”

วันนี้ (5 ม.ค. 2565) นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางกอกน้อย-บางพลัด พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ร่วมดำเนินการประสานงานกับทีม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจฐานข้อมูล 40 ครัวเรือน ใน 6 ชุมชน เขตบางกอกน้อยและบางพลัด ทั้งทางด้านของสุขภาพ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาตามหลัก 5 มิติสำคัญ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงเป้าหมาย ที่จะให้ประชาชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการนำไปสู่การพัฒนาเป็น “บางกอกน้อยโมเดล”

นายจักรพันธ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เพื่อต้องการข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์แนวโน้มความยากจนของแต่ละครัวเรือนมาจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลระบบเพื่อบริหารจัดการในการพัฒนาคนแบบชี้เป้า สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาสภาพัฒน์ ได้ดำเนินการพัฒนาแบบสอบถามการพัฒนาคนทุกช่วงวัยระดับครัวเรือนและบุคคล เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) โดยได้มีการทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สงขลา นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาความยากจนในระดับประเทศและพื้นที่ รวมทั้งออกแบบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การวางนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ และเป็นไปตามแนวทางของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าในการจัดทำข้อมูล ที่นำไปสู่การวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการให้ความช่วยเหลือแต่ละชุมชนได้อย่างตรงจุด โดยไม่ใช่เป็นการให้เปล่าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อวางรากฐานจุดเริ่มต้น และให้คนกลุ่มนี้สามารถต่อยอดในการยกระดับคุณภาพชีวิต ในการช่วยเหลือตัวเองได้ บนการวางแผนที่ครอบคลุมในทุกมิติตามหลักพัฒนาของพรรคพลังประชารัฐที่จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“ความยากจนเป็นปัญหาที่มีการสั่งสมมานาน และขยายตัวเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกรุงเทพฯเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ทีมีการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนมาก แต่ยังพบช่องว่างของผู้มีรายได้น้อยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถแก้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมา จะเป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้า และเป็นการให้เปล่าเท่านั้น โดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆ ว่าในแต่ละชุมชน แต่ละครอบครัวมีบริบทที่แตกต่างกัน มีความต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกัน จึงทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาไม่ตรงจุด ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยิ่งในอนาคตการแข่งขันก็ยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นการทำงานเก็บข้อมูลที่แท้จริง จะมีส่วนสำคัญต่อการวางแผนในการพัฒนาคนเพื่อหยุดยั้งความยากจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส. จักรพันธ์” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งผู้ป่วยรักษาตัวสกัดกั้นโควิด-19

,

“ส.ส. จักรพันธ์” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ส่งผู้ป่วยรักษาตัวสกัดกั้นโควิด-19

นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กรุงเทพฯ เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคพลังประชารัฐ ประสานงานส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก เขตบางกอกน้อย เพื่อเข้าทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (คนไทย คนต่างชาติ สามารถเข้ารักษาตัวได้ทุกท่าน) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวของอาหารแห้งต่างๆ ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำการกักตัวอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ ยังได้ประสานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.พันธ์ศักดิ์ และ ม.บ้านแก้ว จรัญฯ 35 ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยความดูแล ห่วงใย ใส่ใจ พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด งานสภาเต็มที่ งานพื้นที่เต็มร้อย”

#จักรพันธ์พรนิมิตร
#สสกรุงเทพฯ
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2565

ส.ส. จักรพันธ์ รองประธาน กมธ.ตปท.ร่วมหารือเอกอัครราชทูตเนปาล

,

ส.ส. จักรพันธ์ พปชร.รองประธาน กมธ.ตปท.ร่วมหารือเอกอัครราชทูตเนปาล กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐบาล รัฐสภาผนึกการค้า-ลงทุนระหว่างประเทศ

ส.ส. จักรพันธ์ พปชร. รองประธานคณะ กมธ.การต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ พร้อมหารือความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในอนาคต

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร ร่วมต้อนรับ นายคเณศ ประสาท ธกาล
(H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมหารือความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในอนาคตร่วมกัน ณ สัปปายะสภาสถาน

ทั้งนี้ได้มีการสนทนาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาล ระดับรัฐสภา และการกระชับความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา และเรื่องของการค้า การลงทุน โดยทางประเทศเนปาลต้องการให้นักลงทุนไทย เข้าไปลงทุนในเนปาลมากขึ้น ตลอดจนนำเข้าสินค้าประเภทชา และพรมจากเนปาล ในการนี้เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยได้เชิญคณะกรรมาธิการ เดินทางไปเยือนเนปาลเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลงแล้วด้วย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2564