โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

”สส.พิมพ์พร“นำ กมธ.กิจการเด็กฯจัดสัมมนาติวเข้มปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวัง ปชช.สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

,

”สส.พิมพ์พร“นำ กมธ.กิจการเด็กฯจัดสัมมนาติวเข้มปฐมพยาบาลเบื้องต้น หวัง ปชช.สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด

น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น (First Aid) ในนามคณะกรรมธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร โดยมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชน นักเรียนจากโรงเรียนสารพัดช่าง กลุ่มสตรีอำเภอเมือง ตัวแทนจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าอบรมเรียนรู้

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า กมธ. กิจการเด็กฯตระหนักและเล็งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงทราบขั้นตอนในการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพราะจะได้ความรู้ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นมี ความจำเป็นที่ต้องได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง เพื่อให้พร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน กิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือและฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์เพื่อให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ที่มาช่วยสนับสนุนและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วย“น.ส.พิมพ์พร กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤษภาคม 2567

“พิมพ์พร”สส. เพชรบูรณ์ ลุยยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.เดินหน้าโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าหวาย หวังชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านมีรายได้ พร้อมวอนภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางการศึกษา

,

“พิมพ์พร”สส. เพชรบูรณ์ ลุยยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.เดินหน้าโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าหวาย หวังชุมชนเข้มแข็ง ชาวบ้านมีรายได้ พร้อมวอนภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางการศึกษา

น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)จ.เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)เปิดเผยถึงภารกิจระหว่างช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯ ตนได้ลงพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องกลุ่มผุู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยได้มีโอกาสร่วมมอบข้าวสาร และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือร่วมกับอบต.ห้วยใหญ่ อสม. และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนยังต้องแก้ไขในเรื่องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาให้ทั่วถึงมากขึ้น

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า ปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยตอนนี้ ต้นเหตุของปัญหาล้วนมาจากเรื่องการศึกษา ดังนั้นการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพราะวันนี้ปัญหาส่วนหนึ่งของเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนตามปกติ มักจะมีเหตุมาจากผู้ปกครองมีข้อจำกัด หรือมีความจำเป็น หรือไม่สามารถเข้าเรียนได้ เช่น อาจเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน

น.ส.พิมพ์พร ยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ว่า ตนได้ร่วมทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลสะเดียง ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม ร่วมกับประธานกรรมการพัฒนาสตรี ทั้ง 13 หมู่บ้าน และชาวบ้านผู้ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม ซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

“โครงการที่ดูเหมือนจะมีขนาดเล็ก ๆ แต่จะก่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรที่เป็นผู้รู้ภายในชุมชน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการชาวบ้านชุมชนจะสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ และชุมชนสามารถเรียนรู้ที่จะคิดต่อยอดและพัฒนาได้ด้วยตนเอง”น.ส.พิมพ์พร กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 พฤศจิกายน 2566

“พิมพ์พร ว่าที่ ส.ส.เพชรบูรณ์”เชื่อ การสร้างอาชีพในชุมชน คือฐานรากกระตุ้น ศก.พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อม สานต่องานเต็มที่

,

“พิมพ์พร ว่าที่ ส.ส.เพชรบูรณ์”เชื่อ การสร้างอาชีพในชุมชน คือฐานรากกระตุ้น ศก.พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อม สานต่องานเต็มที่

น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจในการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการน้ำ และถนนที่ต้องมีการปรับปรุง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ต้องอาศัยเส้นทางขนส่งสินค้า ยิ่งขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้องเร่งดำเนินการ เพราะเส้นทางยังชำรุดเป็นจำนวนมาก

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า ตนมีแผนการสร้างอาชีพในชุมชนต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัว และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยจะมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับอาชีพเข้ามาอบรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และจัดหาตลาด เพื่อการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางเสริมรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงแนวทางจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนในช่วงวัยต่างๆ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต ในชุมชนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชน และคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

“ทั้งนี้เห็นว่า ในกิจกรรมที่ร่วมกันได้ จะมีมิติการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่มากขึ้น เพราะปัจจุบันเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงต้องมีการระดมความคิดเห็น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมายังขาดเวทีที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม”น.ส.พิมพ์พร กล่าว

น.ส.พิมพ์พร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ตนขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้จากใจจริง ขอขอบคุณที่ให้โอกาสกลับเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน และขอบคุณที่ให้โอกาสเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยตนพร้อมจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะตั้งใจเป็นปากเป็นเสียง ผลักดันการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างเต็มที่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 มิถุนายน 2566

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

, ,

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พปชร.จ.เพชรบูรณ์ เขต 1” มอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านโคก และตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ปลัดไพศาล โภคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ และนายประเมศ ตรีสุวรรณ เลขานุการสภาอบต. เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มดังกล่าว

การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ต้องการแบ่งเบาภาระและดูแลความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

รับฟังปัญหาชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม!!!!

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือน รับฟังปัญหาชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม!!!!

,

“ส.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จ.เพชรบูรณ์” ลงพื้นที่ตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หลังฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ส่งผลให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับเสียหาย ทั้งนี้ ยังได้รับฟังปัญหาและความเดือดร้อน เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยสถานการณ์มรสุมพัดผ่าน เข้าประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่ ของส.ส. เพื่อการดูแลประชาชนและรับฟังปัญหาในเรื่องต่างๆนำมาสู่การแก้ไขโดยเร็ว ผ่านกลไกประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เป็นไปตามนโยบายของพรรคในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กินดีอยู่ดี

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กรกฎาคม 2565

“ส.ส. พิมพ์พร” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแบ่งเบาภาระปชช. เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้าน

,

“ส.ส. พิมพ์พร” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแบ่งเบาภาระปชช. เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้าน บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขต่อเนื่อง

นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่ อ.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมมอบถุงยังชีพ รวมถึงสเปรย์แอลกอฮอลล์ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

“นอกจากมอบถุงยังชีพแล้ว เรายังได้พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามสารทุกข์สุกดิบ รับฟังความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อนำปรับปรุงและทำการแก้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ กิจกรรมลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ต้องการบรรเทาทุกข์และบำรุงสุข แบ่งเบาภาระด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2565