โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 14 มิถุนายน 2023

“พล.อ.ประวิตร”เร่งปิดเวปพนัน ป้องกันปชช.เป็นเหยื่อ เพิ่มมาตรการเชิงรุกดึงทุกส่วนร่วมมือขจัดภัยไซเบอร์

,

“พล.อ.ประวิตร”เร่งปิดเวปพนัน ป้องกันปชช.เป็นเหยื่อ
เพิ่มมาตรการเชิงรุกดึงทุกส่วนร่วมมือขจัดภัยไซเบอร์

เมื่อ 14 มิ.ย.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ( กมช.) โดยมี รมว.ดีอีเอส และ รมช.กลาโหม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลการดำเนินงาน ที่มีผลกระทบอย่างมีนัย สำคัญ ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ห้วง ต.ค.65 – มี.ค.66 จำนวน 943 เหตุการณ์ แยกตามภารกิจ หรือบริการสูงที่สุดได้แก่ หน่วยงานของรัฐด้านการศึกษา ,ภาครัฐอื่นๆ และด้านสาธารณสุข ตามลำดับ ซึ่งการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่กระทบประชาชน มีจำนวน 113 เหตุการณ์ 24 หน่วยงาน และรับทราบผลการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับระบบเลือกตั้ง (ศซล.) ห้วง 3-15 พ.ค.66 โดยมีการติดตามและรายงานสถานะความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ระบบ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณ สำนักงาน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)ที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ห้วงดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสาร ได้อย่างใกล้ชิด และยับยั้ง หรือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงที่ประชุม ได้รับทราบการลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้น ทั้งกับหน่วยงาน ในประเทศ และต่างประเทศด้วย รองรับการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)ข้อตกลง การเชื่อมต่อระบบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคาม ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเชื่อมต่อระบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการเฝ้าระวัง

และขยายเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง สกมช.กับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง สกมช.กับ สำนักงาน ปล.สธ.รวมทั้งเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ไปใช้ในสถานประกอบการ

พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้ สกมช. ให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง เข้มข้นเชิงรุก เน้นป้องกันข้อมูลภาครัฐ และคุ้มครองส่วนบุคคล ต้องเพิ่มระดับความร่วมมือกับทุกหน่วยงานให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และคนไทยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำให้ ก.ดีอีเอส กำกับและสนับสนุน การดำเนินงานของ สกมช. อย่างเต็มที่ด้ว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 14 มิถุนายน 2566

“จำลอง ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์”เตรียม ผลักดันระบบชลประทาน ช่วยเกษตรกรได้เพาะปลูก สร้างรายได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงอย่างเต็มที่

,

“จำลอง ว่าที่ ส.ส.กาฬสินธุ์”เตรียม ผลักดันระบบชลประทาน
ช่วยเกษตรกรได้เพาะปลูก สร้างรายได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงอย่างเต็มที่

นายจำลอง ภูนวนทา ว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จ. กาฬสินธุ์ เขต 3พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์(สจ.) รวมถึงลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.มา 6 สมัย ใช้เวลากว่า 24 ปี ในอดีตแม้ยังไม่ได้เป็น ส.ส.แต่ตนก็ทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณชาวกาฬสินธุ์ที่ให้ความไว้วางใจและโอกาสได้มาทำหน้าที่เป็น ส.ส.โดยตนจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน เป็นปาก เป็นเสียง ผลักดันแผนงานโครงการตลอดจนการนำเสนอนโยบายต่างๆ เพื่อมาพัฒนากาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่ยังขาดแคลนเรื่องน้ำในการเกษตรกรรม แม้ว่าในพื้นที่จะมีเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ก็ยังไม่มีระบบชลประทานให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตอนบนของเขื่อนเลย ทำให้ประชาชนเหล่านั้นไม่สามารถนำน้ำในเขื่อนมาใช้ทำการเกษตรได้มากเท่าที่ควร สิ่งจำเป็นที่สุดคือการผลักดันระบบชลประทานให้เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนอาชีพมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาการอพยพแรงงานเข้าสู่ เมืองหลวงต่อไป

“แผนกรมชลประทานที่วางระบบชลประทานดำเนินการตามแผนในปี 67 ในฐานะที่ผมได้รับเลือกเป็น ส.ส.ในพื้นที่จะเข้ามาติดตาม และผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพราะประชาชนให้ความหวังและมีความต้องการสูง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่กระผมรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย อ.หนองกุงศรี อ.ห้วยเม็ก และ อ.ท่าคันโท ผมจะผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาจัดหาแหล่งน้ำ จัดหาที่ดินทำกิน ช่วยให้เกษตรกรได้เพาะปลูกพืชสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”นายจำลอง กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 14 มิถุนายน 2566