โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 9 มิถุนายน 2023

“พล.อ.ประวิตร” เร่งพัฒนาแรงงานป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต!!! เคาะแผนปี 66 เสริมทักษะแรงงาน 8 แสนคน ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

,

“พล.อ.ประวิตร” เร่งพัฒนาแรงงานป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต!!! เคาะแผนปี 66 เสริมทักษะแรงงาน 8 แสนคน ตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

วันที่ 9 มิ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2566 กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดปี 65 -70 มีเป้าหมายพัฒนากำลังคน รวมทั้งสิ้น 12.465 ล้านคน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาแผนงานจังหวัด และเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ( S-Curve 11 ) ปี 65 – 70 รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ปี 66-70 เพื่อแก้ปัญหาด้านสมรรถนะแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งปี 2565 มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 870,073 คน ดำเนินการแล้ว857,762 คน และปี 2566 มีเป้าหมาย 847,372 คน ดำเนินการแล้ว 194,075 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566)

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า ขอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกในรายอุตสาหกรรมเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 มิถุนายน 2566

“ภาคภูมิ”เตรียมติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วางระบบถนน ไฟฟ้าเข้าถึงชุมชน ที่อยู่ห่างไกล

,

“ภาคภูมิ”เตรียมติดตามเร่งรัดการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วางระบบถนน ไฟฟ้าเข้าถึงชุมชน ที่อยู่ห่างไกล

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ตาก เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.ตาก มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในด้านการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน วางโครงข่ายโทรศัพท์ การพัฒนาสถานศึกษา ระบบสาธารณสุข และที่ทำกินของประชาชนบนพื้นที่สูง และชุมชนต่างๆ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่ป่า ต้องประสานงานขออนุญาต เพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผืนป่า เป็นผู้อนุญาต เร่งรัดขั้นตอน เพื่อช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งนี้จากการที่ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้เป็นตัวแทนทำหน้าที่ในสภาฯ พร้อมที่จะติดตามและเร่งรัดเรื่องนี้ต่อไป ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาการขออนุญาตใช้พื้นที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานานมาก ทำให้ประชาชนขาดโอกาสเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันจังหวัดตากมีการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังเป็นป่า และดอยสูง นอกจากนี้ประชาชนยังมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ที่ต้องดูแล คุณภาพชีวิต ที่ผ่านมาการพัฒนาเป็นไปด้วยความยากลำบากในการเข้าถึงความเจริญ เพราะติดเงื่อนไขของกฎหมาย และระเบียบต่างๆ แต่หากสามารถลดหรือยกเว้นได้ ก็จะทำให้เกิดพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งจังหวัด เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ของประชาชนที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน”นายภาคภูมิ กล่าว

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 มิถุนายน 2566