โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. อนันต์ ผลอำนวย

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

, ,

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร ติดตามแก้ไขปัญหาที่ทำกิน -ราคาพืขผลทางการเกษตรตกต่ำสร้างความมั่นคงภาคเกษตร

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย พปชร.จ.กำแพงเพชร เขต 3” ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาผู้แทนราษฏร เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ประเด็นการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี ส.ส.สุรชาติ ศรีบุษกร ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ผศ.พรชัย อินทร์สุข และนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

เปิดเวทีรับฟังปัญหาสู่การแก้ไขให้ปชช ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย ร่วมประชุม

,

เปิดเวทีรับฟังปัญหาสู่การแก้ไขให้ปชช.
ส.ส.อนันต์ ผลอำนวย พปชร. จ.กำแพงเพชร” ร่วมประชุมสัญจรและพบปะหารือกับผู้นำชุมชน ที่บ้านคลองปิ่นโต หมู่ที่ 11 ต.คลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร
ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ไปปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และเผยแพร่ให้กับลูกบ้านรับทราบกันอย่างทั่วถึง

#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสาน รพ.สต.บริการ ดึงปชช.ตรวจสุขภาพประจำปี

,

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมสุขภาพชุมชนประสานรพ.สต.บริการ ดึงปชช.ชุมชนเทศบาลตรวจสุขภาพประจำปี-ลดเสี่ยงเกิดโรค

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง โดยนายแพทย์สกล สินธุพรหม แพทย์ประจำ NPCU วังยาง และนายนิรันทร์ อุบลอ่อน ผอ.รพ.สต.วังยาง จัดกิจกรรมตรวจเจาะเลือดประจำปีในกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบ รพ.สต.วังยาง เพื่อตรวจโรคต่างๆ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค และเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

“ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองขลุงห้องเจาะเลือด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง เจ้าหน้าที่.NPCU วังยาง อสม.ตำบลวังยางทุกท่าน และ ชุด จราจร อีกหลายๆท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการไปด้วยดี”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

,

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริม-สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พร้อมด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อกศม.) เพื่อรับฟังและกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาประจำหมู่บ้าน โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ นายกฤษธิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ทั้งนี้ ผู้อาสาทำงานดูแลด้านการศึกษาของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ของหมู่บ้านที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ด้วยความรักและเป็นผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้มากกว่าการรับเป็นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่ของตนเองในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้จบหลักสูตรด้วยคุณภาพ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนด้วยจิตเมตตาเป็นสำคัญ

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

“ส.ส. อนันต์” ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

,

“ส.ส. อนันต์”ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชน

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสินค้าตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ในพื้นที่ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและชาวบ้านที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด ได้แก่ สินค้าแปรรูป ผัก และผลไม้ต่างๆ ทั้งนี้ ยังให้การสนับสนุนให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ นำผลผลิตที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

“เรามีความตั้งใจในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างานสร้างอาชีพ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมไปจุนเจือครอบครัวนอกเหนือจากรายได้หลัก ด้วยการนำผลผลิตและสินค้าแปรรูป มาจำหน่ายในตลาดชุมชนบ้านท่าพุทรา ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง”

#อนันต์
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2565

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

,

“ส.ส.อนันต์”ผนึกทีมงานลุยพื้น อ.คลองขลุง ขุดลอกคลองกักเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ, สจ.ชัยยศ ตั้งนิยม, นายกแสน ผิวละออ, กำนันสมชาย ตั้งนิยม, ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ดำเนินการและกำกับดูแลความเรียบร้อยในการขุดลอกคลองข่อย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อบำรุงรักษาทางน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากการอุปโภคและบริโภค รวมถึงกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้งานในภาคการเกษตรให้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนรักษาความสมดุลของชุมชนและธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันปรึกษาและหารือถึงแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์และให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำและมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค รองรับน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ”

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก

,

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก ดันใช้ดิจิทัลกระจายข่าวสาร – นโยบายรัฐให้ปชช. ถูกต้องทั่วถึง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมด้วย
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและ นายชัยวัฒน์
ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสถานีรัฐสภาเครือข่ายที่จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) พร้อมหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการบริหารงานพร้อมดูพื้นที่อาคารและอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุรัฐสภาในเครือข่าย จ.พิษณุโลกที่พื้นที่เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้นายอนันต์ได้ ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ที่สนับสนุนบุคคลากรดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกในคลื่นความถี่ 92.25 เมกะเฮิรตซ์ นับเป็นสถานีวิทยุของรัฐสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมชื่นชมการทำงานของสวท.พิษณุโลกที่เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง และสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนต้องก้าวตามทัน หากทำได้ทุกจังหวัด หูตาประชาชนจะกว้างไกลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564