โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 29 กรกฎาคม 2023

พปชร.ประชุมใหญ่สามัญเลือก กก.บห.ชุดใหม่ เดินหน้าทางการเมืองเลือก“พล.อ.ประวิตร”นั่งหัวหน้านำทัพต่อ

,

พปชร.ประชุมใหญ่สามัญเลือก กก.บห.ชุดใหม่ เดินหน้าทางการเมืองเลือก“พล.อ.ประวิตร”นั่งหัวหน้านำทัพต่อ พร้อม“รอ.ธรรมนัส” นั่งเลขาธิการ ด้าน “พล ต.อ.พัชรวาท” ขึ้นประธานที่ปรึกษาพรรค “วราเทพ” รับหน้าที่แม่บ้านพรรค นั่งผอ.สำนักงานพรรค

29 กรกฎาคม 2566 พรรคพลังประชารัฐ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2566 ของ เพื่อกำหนดกิจกรรมของพรรคโดยมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีคำสั่ง มอบหมาย ทั้งนี้ในการประชุมนายไพบูลย์ ได้อ่านหนังสือลาออก ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ที่มีถึงคณะกรรมการบริหารพรรค ระบุว่าในฐานะหัวหน้าพรรค มีความประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าพรรค ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ค. 2566 เวลา 8.30น.

จากนั้นเมื่อเข้าสู่วาระการเลือกตำแหน่งหัวหน้าพรรคนายอรรถกร ศิริลัทธยากรได้ เสนอชื่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค อีกครั้งโดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นคู่ชิง ก่อนที่จะแจกบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกลงคะแนนรวมถึงเลือกกรรมการบริหารพรรคตำแหน่งอื่นๆ รวม 21 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติ เลือกพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง และมีมติ เลือกรองหัวหน้าพรรคจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 3.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 4.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 5.นางสาวตรีนุช เทียนทอง

ที่ประชุม ยังได้มีมติ ให้ ร.อ ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค พล.อ. กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมเพิ่มเติมอีก 12 คนเพื่อให้ครบตามข้อเสนอให้มีการขยายจำนวนคณะกรรมการเป็น 21 คน ประกอบด้วย 1.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 2.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 3.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 4.นายสกลธี ภัททิยกุล 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 6.นายอภิชัย เตชะอุบล 7. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม 8.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา 9.นายไผ่ ลิกค์ 10.นายสุธรรม จริตงาม 11. นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ และ 12.นางสาวกาญจนา จังหวะ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ ๑๓ /๒๕๖๖ แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาพรรค เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของพรรค ซึ่งอาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗ (๑) (ณ) แต่งตั้ง พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค รวมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาย วราเทพ รัตนากร กรรมการฝ่ายนโยบายพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เป็น ผ.อ.สำนักพรรค

การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ที่มีสมาชิกพรรค ผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เกิน 250 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 29 กรกฎาคม 2566