โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อนุรัตน์ สส.พะเยา”ของบประมาณ ก.เกษตรฯสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หลังเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 20,000 ไร่ เดือดร้อนจากภัยแล้ง

“อนุรัตน์ สส.พะเยา”ของบประมาณ ก.เกษตรฯสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หลังเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิกว่า 20,000 ไร่ เดือดร้อนจากภัยแล้ง

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า สจ.ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรในน้ำทุ่งรอ กลุ่มทุ่งรอนั้นประกอบไปด้วย 4 ตำบล 1.ตำบลทุ่งดวงทอง 2.ตำบลอ่างทอง 3.ตำบลน้ำแว 4.ตำบลเชียงมาร ทั้ง 4 ตำบลมีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากกว่า 20,000 ไร่ เรียกว่าทุ่งรอเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ จังหวัดพะเยา ซึ่งข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาเป็นซอร์ฟพาวเวอร์

“ปัญหาคือต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำอิงเพื่อผันน้ำเข้าสู่ที่นา แต่เมื่อเกิดภัยแล้งในลำน้ำอิง ซึ่งตื้นเขินจึงไม่สามารถสูบน้ำเข้าที่นาของเกษตรกรได้ทั่วถึง เพราะมีที่นากว่า 20,000 ไร่ จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณางบประมาณสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า รวมถึงเรื่องการระบบวางท่อน้ำให้ครอบ คลุมที่นากว่า 20,000 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างครบระบบ“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 ตุลาคม 2566

" ,