โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. พรรณสิริ” ผลักดันโครงการน้ำบาดาลพลังงานสะอาด จ.สุโขทัย

“ส.ส. พรรณสิริ” ผลักดันโครงการน้ำบาดาลพลังงานสะอาด จ.สุโขทัย
เสนอ ก.ทรัพย์ฯ-ก.พลังงานร่วมส่งเสริมเกษตรกร เพิ่มผลผลิต

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส. สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีสืบเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพร จ.สุโขทัย มีความประสงค์จะพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้แทนกลุ่มได้เสนอไปยังพลังงาน จ.สุโขทัย พบว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน และได้ทบทวนข้อมูลหลายครั้ง แต่ยังก็ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ จึงได้เสนอไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีความคืบหน้าพอสมควร และมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ 60 ไร่ รวมระยะเวลา 3 ปี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ เพื่อเร่งรัดไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอคำแนะนำและขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงพลังงงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้พลังงานจังหวัด และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ได้บูรณาการการทำงานในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยขอให้ทำการสำรวจและจัดสรรโครงการดังกล่าว ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

#ดร.พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2564

" ,