โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ธณิกานต์” หนุนสิทธิสตรีบนความเท่าเทียม ในเวที MOU เพื่อความเสมอภาค

“ส.ส.ธณิกานต์” หนุนสิทธิสตรีบนความเท่าเทียม ในเวที MOU จัดทำงบฯ เพื่อความเสมอภาคอย่างเป็นรูปธรรม

“ส.ส.ธณิกานต์” ขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ สู่นโยบายภาครัฐ ในการจัดทำงบประมาณประเทศ โดยคำนึงถึงมิติเพศภาวะ และร่วมวงเสวนา มุ่งสู่การขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารประเทศ มองผลประโยชน์ของประชาชนทุกคน เพื่อความเสมอภาคเป็นสำคัญ

นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าภาค ด้านสิทธิและสวัสดิภาพเยาวชนและสตรี และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ขับเคลื่อน SDGs & GRB สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ระหว่างภาคีภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในความตั้งใจขับเคลื่อนเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสิทธิและสวัสดิการที่เป็นธรรมสำหรับผู้หญิงอย่างแท้จริง ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก (Global Goals) และ SDGs #5 promote Gender Equality & advance Women Empowerment

ทั้งนี้ นางสาวธณิกานต์ ยังได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุ่งสู่การขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงนิติเพศภาวะ” ร่วมกับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.), ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคีภาครัฐ ในการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

" ,