โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สส.พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาฝั่ง จ.เชียงราย สู่การแก้ไขทุกมิติ

สส.พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาฝั่ง จ.เชียงราย สู่การแก้ไขทุกมิติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ ตันเจริญ พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา” และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ตลอดจนแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามถาวรระหว่างไทยและสปป.ลาว ในพื้นที่ อำเภอเชียงเเสน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามรับฟังปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ ส.ส.สุชาติ ยังได้ติดตามปัญหาการค้ามนุษย์ และศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการดำเนินการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และยังได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสภากรรมการบริหารเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 สิงหาคม 2565

" ,