โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

(16 ส.ค.2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)บุรีรัมย์ เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)บุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า ที่ วษท.บุรีรัมย์ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบฐานอาชีพ มีระบบดูแลเด็กนักเรียนและระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น block course ซึ่งสามารถเรียนและประกอบอาชีพได้ภายในหนึ่งภาคเรียน รวมถึงการอบรมครูและปรับทัศนคติของครู ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ทางด้านเกษตร ซึ่งการทำการเกษตรในยุคใหม่จะนำนวัตกรรม smart farming มาใช้ในการลดต้นทุน ลดแรงงานในการจัดการ ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาในการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปนม ของ วษท.บุรีรัมย์ ซึ่งมีการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GMP ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกคน ตามหลักการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็กนักเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโดยทางวิทยาลัยฯ ได้ทำข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง โดยได้รับสิทธิ์ในการจัดสรร ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 39,970 ถุงต่อวัน ทั้งนี้ น้ำนมดิบในช่วงเปิดภาคเรียนจะนำมาแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ และจำหน่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดื่มนมโคสดแท้ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักบ้านเกิด และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้

นอกจากนี้โรงงานแปรรูปนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีการรับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาอื่นเข้าร่วมฝึกงาน อีกทั้งมีการต่อยอดนำรายได้จากการดำเนินงานเข้าเป็นรายได้สถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อีกด้วย.

“รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่ “รมว.ตรีนุช” ดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมเสริมคุณภาพการศึกษา ปูทางเด็กไทยต่อยอดประกอบอาชีพเกษตรยุคใหม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 สิงหาคม 2565

" , ,