โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมช.อธิรัฐ” ร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบประเทศสมาชิก (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS) ยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทย

“รมช.อธิรัฐ” ร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบประเทศสมาชิก (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS) ยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทย

วันจันทร์ที่ 20 ก.พ.66 ณ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด”การตรวจสอบประเทศสมาชิก (IMO Member State Audit Scheme, IMSAS)” โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานฯ และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IMO ตั้งแต่ปี 2516 และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากว่า 15 ฉบับ ประเทศไทยเคยเข้าตรวจประเมินภาคสมัครใจ เมื่อปี 2550 พบข้อบกพร่องของการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 6 รายการ และข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง 20 รายการ ต่อมา IMO ได้จัดทำโครงการตรวจประเมินประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลภาคบังคับ (IMSAS) เพื่อประเมินประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เป็นภาคบังคับต่าง ๆ โดย IMO จะเข้าตรวจประเมินภาคบังคับของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.66

นายอธิรัฐ กล่าวว่า ตนในฐานะที่กำกับดูแลกรมเจ้าท่า ได้มีการติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยกรมเจ้าท่าได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติ และแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตุที่พบจากการจำลองการตรวจสอบแบบเสมือนจริง เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ นายอธิรัฐ ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในรับการตรวจประเมินจาก IMO โดยมีเป้าหมายผลการตรวจในระดับดีเยี่ยม (Perfect) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีมาตรฐานทางทะเลที่เป็นสากล สร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้กิจการพาณิชยนาวีของไทยมีความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมั่นคงต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2566