โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมช. สันติ” ร่วม“คิกออฟ” เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 นำร่องเมืองมะขามหวาน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 พันบาท

“รมช. สันติ” ร่วม“คิกออฟ” เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66
นำร่องเมืองมะขามหวาน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 พันบาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนราชการ จัดกิจกรรม Kick off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 ภายใต้วงวงเงิน 81,265 ล้านบาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ เพื่อมอบของเป็นของขวัญให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดยมี นายอาดม เติมพิทยาไสสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)พรรคพลังประชารัฐ จ.เพชรบูรณ์ อาทิ นายจักรัตน์ พั้วช่วย ,นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ให้การต้อนรับ มีเกษตรกรในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วม จำนวน 5,000 คน บริเวณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

“เกษตรกรเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ การได้รับโอกาสในการสนับสนุนความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นตามเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น”

วันนี้เป็นวันเริ่มโครงการ เป็นวันแรกที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.เพชรบูรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ จ.เพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้ารับการลงทะเบียนช่วยเหลือกับทาง ธ.ก.ส. ใน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 25 สาขา รวม จำนวน 77,452 ราย รวมวงเงินกว่า 932 ล้านบาท

สถานการณ์ความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/2566 (ปี4) จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยงวดที่ 1 ธ.ก.ส. จ่ายเงินในวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ เป็นวันแรก

สำหรับการโอนเงินประกันรายได้ข้าว 2565/2566 มีเกษตรกร ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่
– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
– ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
– ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

2. โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกร ค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวการผลิต 2565/2566 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ยอดจ่ายทั้งประเทศ รวม 4.295 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 50,617.045 ล้านบาท พร้อมทยอนจ่ายเงิน ตามแผนการโอนเงิน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามการโอนเงินประกันรายได้ข้าว ประจำฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2565/2566 งวดที่ 1- งวดที่ 6 นี้จะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ ช่วยให้ชาวนามีเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกตรกร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 พฤศจิกายน 2565

" ,