โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” เร่งมาตรการดูแลคนข้ามทางม้าลาย เพิ่มโทษผู้ขับขี่ผิด กม.

“พล.อ.ประวิตร”เร่งมาตรการดูแลคนข้ามทางม้าลาย เพิ่มโทษผู้ขับขี่ผิดกม.-สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน

พล.อ.ประวิตร มอบศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน เร่งสร้างกระแสการรับรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (1 ก.พ. 2565) ว่าคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้เห็นชอบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณี รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ดังนี้

1. มาตรการด้านกฎหมาย โดยเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย จัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพิ่มฐานความผิดกรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรให้เป็นฐานความผิดที่ต้องบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถเพื่อตัดคะแนนความประพฤติเมื่อผู้ขับขี่กระทำผิด

2. มาตรการด้านถนนด้วยการจัดทำมาตรฐานทางข้ามที่มีความปลอดภัย สำรวจมาตรฐานวิศวกรรมจราจร บริเวณทางข้ามเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข อาทิ การตีเส้นหยุดและการจัดทำป้ายเตือนให้หยุด หรือให้ทางแก่คนเดินข้าม การติดตั้งสัญญานไฟจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัยสำหรับคนข้าม การตีเส้นสีจราจรก่อนถึงทางข้ามเพื่อให้ลดความเร็ว การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางข้ามให้มีความชัดเจน ทั้งเส้นทางข้าม และข้อความบนพื้นทาง และจัดให้มีไฟส่องทางทั่วประเทศ

3. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนโดยเน้นการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับการข้ามทางที่ปลอดภัยในทุกช่วงวัย ตลอดจนการปลูกฝั่งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ทั้งในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ และ รูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน เร่งสร้างกระแสการรับรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 8 คณะ เร่งนำมาตรการข้างต้นไปขับเคลื่อนและนำเสนอผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยเร็วต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565

" ,