โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร เร่งพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. ประชุม อ.ก.บ.ภ.

พล.อ.ประวิตร เร่งพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. ประชุม อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคกลางปี 66-70 มุ่งสู่ความเจริญ อย่างยังยืน

เมื่อ 19 ม.ค.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง) ครั้งที่1/ 2565 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สศช. โดย พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานการ

ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลาง พ.ศ. 2566-2570 ทั้ง 17 จังหวัด และ 4 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยภาคกลางตอนบน(6จังหวัด), ภาคกลางปริมณฑล(4จังหวัด), ภาคกลางตอนล่าง1 (3จังหวัด) และภาคกลางตอนล่าง2 (4จังหวัด) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่13 (ปี66-70) และเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคกลางโดยมอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ติดตามผลการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องแผนฯทรัพยากรน้ำของประเทศ พร้อมเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา อย่างเคร่งครัด

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะอนุกรรมการฯ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามมติ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลางและนโยบายของ ก.บ.ภ.ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีการบูรณาการทำงาน ร่วมกัน มุ่งผลสัมฤิทธิ์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

" ,