โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” เคาะตั้งศูนย์การเรียนรู้กทม.2 แห่งแหล่งค้นคว้าคนกรุง พร้อมอนุมัติปรับปรุงสะพานพุทธ เสริมความแข็งแรงควบคู่อนุรักษ์

“พล.อ.ประวิตร” เคาะตั้งศูนย์การเรียนรู้กทม.2 แห่งแหล่งค้นคว้าคนกรุง

พร้อมอนุมัติปรับปรุงสะพานพุทธ เสริมความแข็งแรงควบคู่อนุรักษ์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้รับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 12 เมือง โดยมีการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้ทั้ง 12 จังหวัดแล้ว

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินธ์ชั้นนอกประกอบด้วยโครงการ Ratchadamnoen Center 1 (ห้องสมุดมีชีวิต,พื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะ,พื้นที่แสดงออก เป็นต้น) และโครงการ Ratchadamnoen Center 2 (พื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้,พื้นที่บริการลูกค้า เป็นต้น)

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการให้บูรณะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งใช้เวลา 2ปี เพื่อเสริมความแข็งแรงความปลอดภัย สะดวกสัญจร และคงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รักษาสมบัติของชาติไว้ให้ ลูกหลาน อย่างยั่งยืน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความจำเป็น อย่างน้อย 3 เดือนก่อนดำเนินการเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการจราจรทั้งทางน้ำ และทางบกเป็นวงกว้าง และเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการ อาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่เชื่อมต่อของระบบรถไฟฟ้ากับอาคารของโรงพยาบาล โดยอยู่ภายใต้การบริหารและกำกับดูแลของคณะแพทย์ศาสตร์ ,รฟท.และรฟม. รวมทั้งเห็นชอบโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และศูนย์การศึกษาความเป็นน่าน ให้กับประชาชน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตามมติที่ประชุม และขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ตามกรอบเวลา อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และประเทศชาติ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานคนไทย สืบไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่​: 7 ธันวาคม 2565

" ,