โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ลุยแก้ปัญหาน้ำที่ดินทำกินภาคตะวันออก ขยายผลความสำเร็จเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

“พล.อ.ประวิตร” ลุยแก้ปัญหาน้ำที่ดินทำกินภาคตะวันออก
ขยายผลความสำเร็จเกษตรกรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ

20 กุมภาพันธ์ 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับทราบความคืบหน้า การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะการกระจายการถือครองที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและมีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และตัวแทนเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาและพบปะรับทราบปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความขอบคุณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ที่ขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างมีพัฒนาการและก้าวหน้าในทุกด้าน โดยได้มอบสิทธิที่ดินทำกินแล้วในหลายพื้นที่ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา และตาก โดยย้ำ ส่วนราชการในพื้นที่ และ บธจ. ขอให้ความสำคัญ ในการป้องกันการสูญเสียสิทธิที่ดินทำกินให้เกษตรกรจากการจำนองและการขายฝาก เพื่อให้เกษตรกรยังคงสิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการใข้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งชื่นชมและขอบคุณ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer ) ที่ทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป การตลาดและจำหน่าย โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินและน้ำ ที่จะรุนแรงมากขึ้น หากไม่ร่วมมือกันปกป้องรักษาไว้ โดยขอให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อรักษาที่ดินให้สามารถส่งต่อลูกหลาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนขอความช่วยเหลือ และขอให้ขยายผลความสำเร็จของต้นแบบ เกษตรกรรุ่นใหม่ ( Young Smart Farmer ) อ.โป่งน้ำร้อน ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งยั่งยืนไปด้วยกัน พร้อมยืนยันว่า เราจะมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินและน้ำ โดยกระจายการใช้ประโยชน์ให้ทั่วถึงเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นกับดักความยากจนให้ได้ในที่สุด

จากนั้น บ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางต่อไปจ.ตราด เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกในภาพรวม โดยเฉพาะการเตรียมการรับภัยแล้ง


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2566

" ,