โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ. ประวิตร” ลงมอบสิทธิที่ทำกินพื้นที่ 5 ป่าให้ปชช.จ.ตาก เช็คแผนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำป้อนภาคเกษตร

“พล.อ. ประวิตร” ลงมอบสิทธิที่ทำกินพื้นที่ 5 ป่าให้ปชช.จ.ตาก เช็คแผนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำป้อนภาคเกษตร

วันนี้ (12 ก.ย. 65) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา บ้านมั่นคงเมืองแม่สอด โดยมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ สส.พปชร. จ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นประธาน เปิดงาน “บจธ.สอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำดิน” เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ทั้งนี้พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ.) ได้กล่าวรายงาน ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ทำกิน และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับคณะ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5 ป่า ประกอบด้วย “ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน” “ป่าแม่ละเมา” “ป่าแม่สอด” “ป่าท่าสองยาง” และ “ป่าแม่ระกา” พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 1,231 เล่ม

ทั้งนี้ พื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 43 ครัวเรือน ได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)บจธ. ในเนื้อที่ 58 ไร่เศษ จุดเด่นชุมชน “ชุมชนเกษตรอาหารปลอดภัยในพื้นที่ความมั่นคงเมืองแม่สอด” ระยะเวลาใน 1 ปีเศษ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมีเงินเก็บ และมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหลายภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกในชุมชน ในพื้นที่มีตลาดนัดชุมชนของตนเอง สมาชิกมีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายพืชผัก และผลผลิตแปรรูปในพื้นที่ ถือเป็นอีกหนึ่ง (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจน

พลเอกประวิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)ได้ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดย มี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์น้ำในภาพรวม และผู้แทนโครงการชลประทานตาก นำเสนอสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้ดำเนินการเป็นนโยบายหลักโดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต จากการลงพื้นที่จังหวัดตากในครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลทั้งเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องที่ดินทำกิน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ และสถานการณ์ชายแดน ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพค้าขายและทำการเกษตร รวมถึงจังหวัดตากยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญ จึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบนและอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร และรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ยังได้รับรายงาน ผลสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน โดย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอถึงโครงการด้านน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ตาก ช่วงปี 61-64 มีทั้งสิ้น 588 โครงการ ความจุ 29.61 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 40,162 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 32,476 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 10,100 ไร่ เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอด ระยะที่ 2 อ.แม่สอด และการก่อสร้างฝายปู่เอ๋อพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ระมาด ส่วนแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี 65 จำนวน 29 แห่ง ความจุ 0.057 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 9,674 ครัวเรือน เช่น การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอด และงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณหมู่บ้านแม่กึ๊ดหลวงหมู่ 1-หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่าหมู่ 5 อ.แม่สอด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการด้านน้ำที่สำคัญ ปี 66-67 จำนวน 8 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 28.83 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 13,935 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,765 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับการป้องกัน 2,506 ไร่ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม อ.บ้านตาก และอ่างเก็บน้ำแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำ อ.บ้าน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

" ,