โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่3 จ.ภาคใต้หนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ย้ำเดินหน้าสร้างสันติสุขเพื่อสร้างความมั่นคง กินดีอยู่ดี ให้ประชาชน

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่3 จ.ภาคใต้หนุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ย้ำเดินหน้าสร้างสันติสุขเพื่อสร้างความมั่นคง กินดีอยู่ดี ให้ประชาชน

วันนี้ 19 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางลงภาคใต้ เพื่อตรวจติดตามราชการในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ภูเก็ต โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ ที่ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนเดินทางต่อไปยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อติดความคืบหน้าการขับเคลื่อน เมืองปูทะเลโลก”ตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

ทั้งนี้ ได้ติดความคืบหน้าการขับเคลื่อน” เมืองปูทะเลโลก”ตามมติของ กพต. โดยได้ทำพิธีเปิดโรงเพาะเลี้ยงปูบริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมทั้งได้ชมนิทรรศการการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร ร่วมกับเชฟชุมพล ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ( เป็นการส่วนพระองค์ ) กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะแรงงาน และการสอนภาษานานาชาติ การขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาความยากจน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือน โดยปัจจุบันได้มีการขยายการช่วยเหลือเพิ่ม 1,200 ครอบครัวในปี 2566 โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งมีเกษตรกรนำร่อง 5 จว. 171 กลุ่ม ความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนา จ.นราธิวาสและปัตตานี

ขณะเดียวกันได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนหมู่บ้าน ปี 66-70 รวมทั้ง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี2566- 2570 และ (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566- 2570 ซึ่งมีองค์กรกว่า 200 องค์กรเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร’ แสดงความพอใจที่โครงการต่างๆที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะระดับพื้นที่หมู่บ้าน มีกำนันผู้ใหญ่เป็นแกนกลาง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำทุกศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องเพิ่มศักยภาพภาคประชาสังคมและดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมทำและรับประโยชน์ไปด้วยกันอย่างทั่วถึง เป็นนโยบายหลักรัฐบาลในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนและให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ และต้องรับฟังปัญหาและความต้องการจากภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านไปพร้อมๆกัน สำหรับแผนงานโครงการที่เห็นชอบร่วมกัน ขอให้เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ และโปร่งใส

พล.อ.ประวิตร ได้พบปะกับประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนกว่า 300 คน พร้อมระบุว่าจากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน สิ่งที่สำคัญที่สุดในเป้าหมายของรัฐ ให้พื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ มีสันติสุข ซึ่งทุกฝ่ายเห็นในทิศทางเดียวกัน ย้ำให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อใจและร่วมมือกัน โดยต้องมีการพูดคุยนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ 3 จ. ภาคใต้ มีถึง 2ล้านคน หากพื้นที่ดังกล่าวมีความสันติสุข มั่นใจว่าจะส่งเสริมให้เกิดการเข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทย ถึง 30 ล้านคน ซึ่งต่างประเทศ มองว่าไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ หากเกิดสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าว ก็จะส่งผลดีต่อไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีก เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหากมีการส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุย รัฐบาลก็พร้อมจะนำมาสู่การแก้ไขปัญหา และเกิดสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 ธันวาคม 2565