โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” บูรณาการบริหารจัดการที่ทำกินเพื่อ ปชช. ผนึกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทำกินสู่ความยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” บูรณาการบริหารจัดการที่ทำกินเพื่อ ปชช.
ผนึกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทำกินสู่ความยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดย พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง)หลักเกณฑ์การมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็น 4ประเภท ประกอบไปด้วย 1)ประเภทพื้นที่ป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ เป็นผู้ดำเนินการ 2)ประเภทพื้นที่ป่าชายเลน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดำเนินการ 3)ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม ให้ ส.ป.ก.เป็นผู้ดำเนินการและ 4)ประเภทพื้นที่ชุมชนและ/หรือพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์โดยกิจกรรมนอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบของ ส.ป.ก.ให้กรมธนารักษ์ เป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบารัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร รวมถึงการเสนอขอยกเลิกมติ ครม.เมื่อ 22 เม.ย.40 เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ ในภาพรวมทั้งประเทศ ของกรมป่าไม้

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ ปีพ.ศ. 2566-2570 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่
1) การส่งเสริมความยั่งยืนของการจัดการที่ดินและระบบนิเวศ
2) การสร้างดุลยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินฯตามศักยภาพ
3) การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ
4) การกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม และ
5) การบูรณาการและการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินฯ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินแผนงานต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้/เกษตรกร

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการขาดที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ได้มีสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถูกต้อง ตามกฏหมาย โดยจัดเป็นลักษณะแปลงรวม มิให้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้ทำประโยชน์เป็นกลุ่มหรือชุมชน รวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุก ที่ดินของรัฐด้วย ซึ่งมีพี่นัองประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว กว่า 73,000 คน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 กันยายน 2565

" , ,