โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ไฟเขียวเห็นชอบ 2 โครงการแก้ปัญหาจราจร เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

“พล.อ.ประวิตร”ไฟเขียวเห็นชอบ2โครงการแก้ปัญหาจราจร
เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ

“พล.อ.ประวิตร” ถกบอร์ดสิ่งแวดล้อม ไฟเขียวอีไอเอโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 แก้ปัญหาจราจร-โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ พล.อ.ประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา ด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการต่อเชื่อม ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กทม. เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด รวมระยะทาง 3.5 ก.ม.
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อเพิ่มช่องทางความสะดวกในการสัญจร
ข้ามทะเลสาบสงขลา รวมระยะทาง 7 ก.ม. รองรับการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ นโยบายการบริหารงานที่สำคัญ คือ (ร่าง) แนวทางปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ “พื้นที่สีเขียว” อย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่
1. ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและหน้าที่ในการจัดการพื้นที่สีเขียว
2. ให้เมืองมีความมั่นคงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบัติและมีฐานทรัพยากร เพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
3. มีเครื่องมือ กลไกเพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว
4. ให้ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม

รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ “ขยะ” ของประเทศ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2565-2570) ประกอบด้วย 3มาตรการ ได้แก่
1. การจัดการขยะที่ต้นทาง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
และ 3. การพัฒนาเครื่องมือ การบริหารจัดการขยะ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามโครงการที่ยังดำเนินการล่าช้าและกำกับขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรการฯในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบเพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้าใจและเกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

" ,