โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”เดินเครื่องยกระดับผังเมืองใหม่ทั้ง6ภาค เน้นใช้พื้นที่รับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประโยชน์เพื่อ ปชช.

“พล.อ.ประวิตร”เดินเครื่องยกระดับผังเมืองใหม่ทั้ง6ภาค
เน้นใช้พื้นที่รับพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประโยชน์เพื่อ ปชช.

“พล.อ.ประวิตร” ผลักดันการปรับผังเมืองประเทศสู่ระดับสากล รองรับการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อประโยชน์และการกินดีอยู่ดีของประชาชนสูงสุด !!! พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ โดยพล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุม ว่า ที่ประชุมได้ทราบถึงผลการรายงานผลการดำเนินการ วางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ระดับประเทศที่ผ่านการประชุม เชิงปฎิบัติการที่ว่าด้วย ร่างวิสัยทัศน์ และแนวคิดการใช้พื้นที่ของประเทศ “เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ สร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมรับการเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6ภาค ได้แก่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,ภาคกลาง ,ภาคตะวันออก ,ภาคเหนือ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,540 คน รวมถึงการดำเนินการในระดับภาค ที่ได้ดำเนินการเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น”ปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาภาคี” และ “ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค”

ทั้งนี้การดำเนินการระดับจังหวัด ในได้จัดทำแล้วในพื้นที่ 4จังหวัดแล้วได้แก่ จ.นนทบุรี ,จ.ภูเก็ต ,จ.สมุทรปราการ และจ.สมุทรสงคราม โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบ ทั้งประเทศ ในปีพ.ศ.2567-2568

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง ในเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง และจัดทำผังนโยบาย ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ… เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอความต้องการ อย่างเหมาะสมและเกิดความเข้าใจร่วมกันกับภาครัฐในการดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง ให้ทันตามกรอบเวลาของแผนงาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ สำหรับการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งประเทศ ต่อไป พร้อมขอให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจร่วมกัน และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

" ,