โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ตรีนุช” เพิ่มโอกาสเด็กถิ่นทุรกันดารเรียนอุดมศึกษาสายสุขภาพ

“ตรีนุช” เพิ่มโอกาสเด็กถิ่นทุรกันดารเรียนอุดมศึกษาสายสุขภาพ

“ตรีนุช” หนุน “สบช. สัญจร” จับมือสถาบันพระบรมราชชนก ทำ MOU กับ โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 เพิ่มโอกาสเด็กถิ่นทุรกันดารได้เรียนต่อสายสุขภาพ ในระดับอุดมศึกษา

วันนี้ 13 ธ.ค. ที่หอประชุมอาคารบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ศ. (พิเศษ) ดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ร่วมพิธี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ในวันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 20 ตุลาคมผ่านมา ตนและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทุกช่วงวัย ซึ่งหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คือ โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร “สบช. สัญจร” ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีส่วนช่วยกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น

“ ดิฉันยินดีที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ และขอชื่นชมทุกฝ่ายที่จะร่วมมือกันมอบโอกาสที่ดี ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เขตพื้นที่สุขภาพที่ 6 ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมสถาบันพระบรมราชชนก โดยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีแนวคิดในการจัดทำโครงการ สบช.สัญจร ในการส่งมอบโอกาสดี ๆ ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีความรู้ทางสุขภาพที่ครอบคลุม เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต” รมว.ศธ.กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ สบช.สัญจร มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกเขตสุขภาพ เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ท้องถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สถาบันพระบรมราชชนก โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ สถาบันฯได้จัดสรรที่นั่งให้แก่นักเรียนได้เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 คนต่อโรงเรียน มีเป้าหมายครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 900 โรงเรียน

นอกจากนี้ นางสาวตรีนุช ยังได้ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วในการติดตามประเด็นต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ บ้านพักครู ความปลอดภัยในสถานศึกษา ปัญหาเด็กตกหล่น และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ว่า คุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตนตั้งใจยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และตนทราบดีว่า ผู้บริหาร และครู ตั้งใจทำงาน แต่การทำงานก็อาจจะมีช่องโหว่หรือรูรั่วเกิดขึ้น ดังนั้น หากมีปัญหาก็ให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตนพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและร่วมอุดรูรั่วนั้นๆ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม 2564

" ,