โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ไพบูลย์”แถลง พปชร.ประชุมใหญ่สามัญพรรคฯรับรองการดำเนินงานในรอบปีงบการเงินพรรค รับรอง 20 นโยบายสำคัญของพรรค “ 3 ลด ค่าใช้จ่าย 7 เพิ่มเงินปชช.”

“ไพบูลย์”แถลง พปชร.ประชุมใหญ่สามัญพรรคฯรับรองการดำเนินงานในรอบปีงบการเงินพรรค รับรอง 20 นโยบายสำคัญของพรรค “ 3 ลด ค่าใช้จ่าย 7 เพิ่มเงินปชช.”

พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีกรรมการบริหารพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค ศ. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค เป็นต้น และผู้แทนสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เกิน 250 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวถึงผลการประชุมสามัญประจำปี 2566 ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้ตนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 43 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองต้องจัดทำรายงานการดำเนินการกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นองค์ประชุมเกิน 250 คน

โดยที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ดำเนินการ ตามที่นายสันติ เป็นผู้นำเสนอ และเห็นชอบรายงานการเงินของพรรคในรอบปี ตามที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคเสนอ นอกจากนั้นที่ประชุมได้รับรองและเห็นชอบ เรื่องการนำเสนอ 20 นโยบายสำหรับหาเสียงของพรรคพปชร.ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. เห็นชอบทั้ง 20 นโยบาย ที่มีประเด็นสำคัญ แยกเป็น 3 นโยบายลด ค่าใช้จ่ายให้ประชาชน คือ 1.ลดค่าไฟฟ้า เหลือ 2.50 บาท เพื่อช่วยประชาชน และ2.70 บาท ช่วยภาคอุตสาหกรรม 2.ลดค่าน้ำมันเบนซิน เหลือลิตรละ 25.99บาท ดีเซลเหลือลิตรละ 28.07 บาท โดยยึดหลักให้ความยุติธรรม ไม่เพิ่มภาระประชาชน ไม่เห็นด้วยเก็บภาษีสรรพามิต และกองทุนน้ำมัน และ3.ลดค่าแก๊ส 173 บาท เหลือ 253 บาท

ส่วน 7 นโยบายเพิ่มเงินในบัญชีให้ประชาชนโดยตรง ที่จะทำให้ประชาชน คือ 1.บัตรประชารัฐ 700 พร้อมวงเงินประกันชีวิต 2 แสนบาท 2. โครงการ แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ 3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4.ให้ทุนการเพาะปลูกเกษตรกร 7.5 ล้านครัวเรือน ที่ลงทะเบียน ครัวเรือนละ 30,000 บาท 5.สร้างอาชีพผู้ถือบัตรประชารัฐ 1 ล้านคน โดยให้ทุนรายละ3 หมื่นบาท 6. ลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้ชาวนา ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท และ7. สนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่ง โดยให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนครึ่งหนึ่ง โดยที่ประชุมรับรองทุกประเด็นที่เสนอเรียบร้อยแล้ว เหล่านี้คือนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเสนอที่จะทำให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่ดีกินดี ตามความตั้งใจและตั้งมั่นของพล.อ.ประวิตร”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 เมษายน 2566

" ,