โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมว.ธรรมนัส-รมช.อรรถกร” ลงพื้นที่เมืองโอ่ง พัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำลำภาชี

“รมว.ธรรมนัส-รมช.อรรถกร” ลงพื้นที่เมืองโอ่ง พัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำลำภาชี

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร สภาพปัญหาภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง รวมถึงแนวทางการพัฒนาท้องที่ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลาประชุม (บ้านเก่ากะเหรี่ยง) ต.บ้านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี โดยมีโครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียนพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึงจ.ราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ จากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลาก
ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำและยกระดับน้ำในแม่น้ำลำภาชี เพื่อส่งเข้าระบบชลประทานให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 80 ครัวเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์กว่าอีก 3,600 ไร่นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งได้อีกด้วย
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ และพบปะรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณสำนักงานเทศบาลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน มีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก100,000 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารบังคับน้ำลงสระเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวตำบลทุ่งหลวง ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัดทำระบบน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 พฤษภาคม 2567

" ,