โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

รมช.อธิรัฐ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 อินโดนีเซีย มุ่งยกระดับคมนาคมในภูมิภาคก้างทันรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

รมช.อธิรัฐ ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 อินโดนีเซีย
มุ่งยกระดับคมนาคมในภูมิภาคก้างทันรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง วันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.65 นั้นประกอบด้วย
การประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 13 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 20 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน – จีน ครั้งที่ 21 โดยมี H.E. Mr. Budi Karya Sumadi รมว.คมนาคมของอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการขนส่ง เพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ที่สำคัญ ประจำปี 2566 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน และการจัดการบริการขนส่งโดยการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการขนส่งผู้โดยสารในอาเซียน และเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ในภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นความร่วมมือของอาเซียนในการมุ่งสู่การขนส่งอัจฉริยะ และการปรับตัวที่ยืดหยุ่นพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้กล่าวถ้อยคำแถลงสนับสนุนการรับรองเอกสารต่าง ๆ
“โดยประเทศไทยพร้อมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมสนับสนุนสาขาการขนส่งที่จะดำเนินการในปีถัดไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน หรือแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถด้านการขนส่งของประเทศไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน”

ในโอกาสนี้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก และเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการขนส่งในสาขาต่าง ๆ ของไทยให้มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน ครอบคลุม และมีความเป็นสากลทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 16 ตุลาคม 2565

" ,