โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“รมช.สันติ” รวมพลังสธ. ประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต-ประพฤติมิชอบ ตอกย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

“รมช.สันติ” รวมพลังสธ. ประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริต-ประพฤติมิชอบ ตอกย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน (Stop sexual exploitation, abuse, and harassment : Stop SEAH)

วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในงาน MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA สูงสุด จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 10 หน่วยงาน รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ “จริยธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์ 2566” แก่ส่วนราชการระดับกรม 3 หน่วยงาน

นายสันติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยนำมาตรการ “หอก 3 แฉก : LPL” (Three Pronged measures) มาใช้ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม, การป้องกันการทุจริต (Prevention) ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และความรอบรู้สู้โกง (Literacy) ให้ความรู้ที่เท่าทันต่อการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ปรับฐานความคิด ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคมวัฒนธรรมภายในกระทรวงสาธารณสุข สู่เป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุข ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า การประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในการทำงาน รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นการแสดงถึงพลังของชาวกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 ธันวาคม 2566

" ,