โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พิมพ์พร ว่าที่ ส.ส.เพชรบูรณ์”เชื่อ การสร้างอาชีพในชุมชน คือฐานรากกระตุ้น ศก.พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อม สานต่องานเต็มที่

“พิมพ์พร ว่าที่ ส.ส.เพชรบูรณ์”เชื่อ การสร้างอาชีพในชุมชน คือฐานรากกระตุ้น ศก.พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อม สานต่องานเต็มที่

น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจในการเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบริหารจัดการน้ำ และถนนที่ต้องมีการปรับปรุง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจร โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ต้องอาศัยเส้นทางขนส่งสินค้า ยิ่งขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนต้องเร่งดำเนินการ เพราะเส้นทางยังชำรุดเป็นจำนวนมาก

น.ส.พิมพ์พร กล่าวต่อว่า ตนมีแผนการสร้างอาชีพในชุมชนต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัว และพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยจะมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับอาชีพเข้ามาอบรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และจัดหาตลาด เพื่อการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นแนวทางเสริมรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงแนวทางจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนในช่วงวัยต่างๆ เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิต ในชุมชนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเยาวชน และคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

“ทั้งนี้เห็นว่า ในกิจกรรมที่ร่วมกันได้ จะมีมิติการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่มากขึ้น เพราะปัจจุบันเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงต้องมีการระดมความคิดเห็น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะที่ผ่านมายังขาดเวทีที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม”น.ส.พิมพ์พร กล่าว

น.ส.พิมพ์พร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ตนขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้จากใจจริง ขอขอบคุณที่ให้โอกาสกลับเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน และขอบคุณที่ให้โอกาสเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยตนพร้อมจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะตั้งใจเป็นปากเป็นเสียง ผลักดันการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างเต็มที่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 21 มิถุนายน 2566

" ,